* * * * * * HASSAN DISTRICT POLICE

Tuesday, March 21, 2017

PRESS NOTE : 21-03-2017


¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À
             ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ               ¢£ÁAPÀ: 21-03-2017

¯Áj ¨ÉÊPïUÉ rQÌ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ ¸ÁªÀÅ
      ¢£ÁAPÀ: 21-03-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAlgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, zÀArUÀ£ÀºÀ½î ºÉÆç½, aPÀ̪ÀÄwÛWÀlÖ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà C±ÉÆÃPÀ, gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-13 AiÀÄÄ-1058 gÀ ¨Á§ÄÛ ¨ÉÊPï£À°è aîzÀ°è »ÃgÉPÁ¬Ä vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, ºÀ¼Éà §¸ï  ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÈvÀÛ, §gÀUÀÆgÀÄ ºÁåAqï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ-02-J©-3537 gÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ªÀiÁr ¥ÀjuÁªÀÄ ²æà C±ÉÆÃPÀ ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ, 35ªÀµÀð, aPÀ̪ÀÄwÛWÀlÖ UÁæªÀÄ, zÀArUÀ£ÀºÀ½î ºÉÆç½, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ²æà ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛ.
DmÉÆÃUÉ ¨ÉÊPï, rQÌ, DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸ÁªÀÅ
     ¢£ÁAPÀ : 20-03-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ªÀiÁ¢ºÀ½î ºÉÆç½, CAUÀrºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà ªÀÄÄvÀÄÛ, gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-46-4448 gÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, CAUÀrºÀ½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀUÀgÉ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ÀªÉñÀégÀ ¯ÉÃOmï ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ-18 f-2300gÀ ¸ÀÄdQ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ ²æà ªÀÄÄvÀÄÛ, gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ ©¢zÀÄÝ, wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉìUÁV ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ²æà ªÀÄÄvÀÄÛ ©£ï ZÀAzÀÄ, 21 ªÀµÀð, DmÉÆà ZÁ®PÀ, CAUÀrºÀ½î UÁæªÀÄ, ªÀiÁ¢ºÀ½î ºÉÆç½, ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÈvÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²æà GzÀAiÀiïPÀĪÀiÁgï, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ¼ÉéÃqÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛ.
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 12-03-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, zÉÆqÀتÀÄUÉÎ ºÉÆç½, CUÀæºÁgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀmÉñÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ  £ÀmÉñÀ gÀªÀgÀ CtÚ ²æà dAiÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-03-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆt£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ: £ÀmÉñÀ ©£ï ¯ÉÃmï ®PÉÌÃUËqÀ, 51 ªÀµÀð, 5’6’’ Cr JvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è PÉÆt£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA.  08175-226227 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Monday, March 20, 2017

PRESS NOTE : 20-03-2017


¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À
                 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                       ¢£ÁAPÀ: 20-03-2017

dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ LªÀgÀ §AzsÀ£À, §A¢üvÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2.010/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À :

¢£ÁAPÀ : 19-03-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ¸ÀAPÁè¥ÀÄgÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁmÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²ææ. ¸ÀÄgÉñï, ¦J¸ïL ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ dÆeÁmÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1) PÀĪÀiÁgï ©£ï FgÉÃUËqÀ, 51 ªÀµÀð, 2) vÀªÀÄäAiÀÄå ©£ï UËgÀAiÀÄå, 54 ªÀµÀð, 3) £ÁUÉÃAzÀæ ©£ï ²æäªÁ¸À, 35 ªÀµÀð, 4) ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©£ï ²æäªÁ¸À, 44 ªÀµÀð, 5) ¸Áé«Ä ©£ï ©½AiÀÄ¥Àà, 26 ªÀµÀð, ¸ÀAPÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è ¥ÀtQÌnÖzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  2,010/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß  ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.
CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À, mÁæöåPÀÖgï ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±À :
¢£ÁAPÀ : 19-03-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ±ÁAvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æà PÉ. dUÀ¢Ã±ï, ¦J¸ïL ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ, gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-46-n-46750 gÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß vÀqÉzÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ £ÀqɸÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀļÀîQÌ UÁæªÀÄzÀ ºÉêÀiÁªÀw £À¢¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖgï£À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV C©üµÉÃPï ©£ï §¸ÀªÀgÁdÄ, 23 ªÀµÀð, ªÀÄÄgÉúÀ½î UÁæªÀÄ, CgÉúÀ½î ºÉÆç½, ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.
PÁgÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ ¸ÁªÀÅ
 ¢£ÁAPÀ: 19-03-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ªÁ¸À PÉÆPÀÌ£ÀWÀlÖ UÁæªÀÄ (¸ÀéAvÀ «¼Á¸À CAPÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, PÀmÁÖAiÀÄ ºÉÆç½) PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-13 qÀ§Æèöå 1551 gÀ n«J¸ï ¨ÉÊPï£À°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ PÁAiÀÄðPÉÌ CAPÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÉÆPÀÌ£ÀWÀlÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, CV¯É UÁæªÀÄzÀ ²æà ±À¤zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ-13 J£ï-6771 gÀ PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPï rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æà PÀȵÉÚÃUËqÀ ©£ï ¯ÉÃmï ¤AUÉÃUËqÀ, 54 ªÀµÀð, PÉÆPÀÌ£ÀWÀlÖ UÁæªÀÄ, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀzÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ªÀÄUÀ ²æà J.PÉ gÁºÀįï, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.
CPÀæªÀĪÁV mÁæöåPÀÖgï£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À mÁæöåPÀÖgï ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±À :

¢£ÁAPÀ : 19-03-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, PÉÆt£ÀÆgÀÄ ºÉÆç½, PÀmÉÖÃ¥ÀÄgÀ £Á¯Á KjAiÀiÁ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV mÁæöåPÀÖgï£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æà ©.¦. ¨ÁåmÁgÁAiÀiïUËqÀ, ¦J¸ïL PÉÆt£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-45-n-7549 mÁæPÀÖgï£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV  1) ªÀÄÆwð ©£ï «ÃgÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð, ºÀA¥Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, gÁªÀÄ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ºÉÆç½, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ 2) ªÀĺÉÃ±ï ©£ï ²ªÉÃUËqÀ, 30 ªÀµÀð, gÁd£À ©¼ÀUÀÄ° UÁæªÀÄ, ºÁgÀ£ÀºÀ½î ºÉÆç½, ¦jAiÀiÁ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆt£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.

PRESS NOTE : 19-03-2017

                              ¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                                                   ¢£ÁAPÀ:19-03-2017

««zÉqÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀ §AzsÀ£À, 1240/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀ±À+

¥ÀæPÀgÀt-1 ¢£ÁAPÀ: 18-03-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPï ¸ÀAvɪÀÄgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦J¸ïL ²æà gÀ«QgÀuï, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀå  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪ£ÀÀ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ¥ÀgÀªÉÄñÀ ©£ï ¯ÉÃmï ¥ÀÄlÖªÀÄ®è¥Àà, 55ªÀµÀð, ¸ÀAvɪÀÄgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPï JAzÀÄ w½¹zÀªÀ£À£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlQÌnÖzÀÝ 620/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ  oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ. 

¥ÀæPÀgÀt-2  ¢£ÁAPÀ: 18-03-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPï ¸ÀAvɪÀÄgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦J¸ïL ²æà gÀ«QgÀuï, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀå  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪ£ÀÀ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ZÀAzÀæ ©£ï ¨ÉlÖAiÀÄå, 40ªÀµÀð, ¸ÀAvɪÀÄgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPï JAzÀÄ w½¹zÀªÀ£À£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlQÌnÖzÀÝ 620/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ  oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.  

Friday, March 17, 2017

PRESS NOTE : 17-03-2017


¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À
                  ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ           ¢£ÁAPÀ: 17-03-2017
,
 ºÀÄqÀÄV PÁuÉ      ¢£ÁAPÀ : 15-03-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, zÉÆqÀتÀÄUÉÎ ºÉÆç½, ¸ÀAvɪÀÄgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀgÁdÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ®Qëöä gÀªÀgÀ vÀAzÉ ²æà £ÁUÀgÁdÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ : ®Qëöä, 18 ªÀµÀð, 5’ Cr JvÀÛgÀ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÉA¥ÀÄ §tÚ, PÉÆîĪÀÄÄR, PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄ®AiÀiÁ½, vɫļÀÄ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA.  08175-220249 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.
¢uÁAPÀ :
UÀAqÀ¸ÀÄ PÁuÉ

 ¢£ÁAPÀ : 08-02-1998 gÀAzÀÄ ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, CgÉúÀ½î ºÉÆç½, PÀtUÀÄ¥ÉàAiÀÄ ªÁ¹ ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¨ÉîÆgÀÄ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÉAPÀmÉñï gÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 16-03-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  CgÉúÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ : ªÉAPÀmÉñï, 32 ªÀµÀð, PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è CgÉúÀ½î oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08177-221342 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Thursday, March 16, 2017

PRESS NOTE : 16-03-2017


¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À
                 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ           ¢£ÁAPÀ: 16-03-2017

CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ mÁæöåPÀÖgï ªÀ±À


       ¢£ÁAPÀ: 15-03-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ¨ÉîÆgÀÄ ¥ÀlÖt, ©µÀÚªÀÄä£À PÉgÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV  mÁæöåPÀÖgï£À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ  ¹¦L ²æà ¯ÉÆÃPÉñï, ¨ÉîÆgÀÄ ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨ÉîÆgÀÄ-©PÉÆÌÃqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ PÉJ-18-nJ-1524-25 gÀ mÁæöåPÀÖgï£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀlÖzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV FgÀAiÀÄå ©£ï PÀ®èAiÀÄå, 35 ªÀµÀð, ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉîÆgÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉîÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ
.     ¢£ÁAPÀ: 15-03-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, vÀmÉÖPÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ¸Áé«ÄUËqÀ gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-13-PÉ-6712 gÀ n«J¸ï ¨ÉÊPï£À°è ºÁ¸À£À ©.JA. ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ©lÖUËqÀ£ÀºÀ½î  ¸ÀPÀð¯ï£À°è  vÀmÉÖPÉgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÀ£ÀߥÀlÖt ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ  PÉJ-19-J¥sï-3365 gÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛUÉ ©zÀÄÝ,  wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉìUÁV  ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸Áé«ÄUËqÀ ©£ï ªÀÄÄzÉÝÃUËqÀ, 60 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ªÀÄUÀ ²æà gÁPÉñï n.J¸ï. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  ºÁ¸À£À ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, March 15, 2017

PRESS NOTE 15-03-2017

                                                   


                                   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ           ¢£ÁAPÀ: 15-03-2017


                                  UÀAqÀ¸ÀÄ PÁuÉ

     ¢£ÁAPÀ: 03-01-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, ¨ÁUÀÆgÀÄ ºÉÆç½, ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §Ä¢ÝªÀiÁAzÀågÁVgÀĪÀ ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ²æà wÃxÀð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-03-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÄUÉÎúÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ: ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ, 48 ªÀµÀð, 5’3’’ Cr JvÀÛgÀ, PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è £ÀÄUÉÎúÀ½î oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08176-233033 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ

       ¢£ÁAPÀ: 04-03-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, UÀÆgÀ£ÀºÀ½î §qÁªÀuÉ ªÁ¹ gÁdÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ CPÀëAiÀiïPÀĪÀiÁgï JA¢£ÀAvÉ  ¨ÉÊPï j¥ÉÃj PÉ®¸ÀPÉÌ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CPÀëAiÀiïPÀĪÀiÁgï gÀªÀgÀ vÀAzÉ ²æà gÁdÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-03-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ: CPÀëAiÀiïPÀĪÀiÁgï ©£ï gÁdÄ, 23 ªÀµÀð, 5’7’’ JvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08176-252333 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.Tuesday, March 14, 2017

PRESS NOTE : 14-03-2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ           ¢£ÁAPÀ: 14-03-2017

                                          UÀAqÀ¸ÀÄ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 08-03-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, zÉÆqÀتÀÄUÉÎ ºÉÆç½, PÉÆgÀnPÉgÉ UÁæªÀÄzÀ vÀªÉÄäÃUËqÀ gÀªÀgÀÄ  PÁgÉúÀ½î UÁæªÀÄzÀ zÉÆqÉØÃUËqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÉÄäÃUËqÀ gÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ªÀÄAdļÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-03-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  PÉÆt£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ: vÀªÉÄäÃUËqÀ, 40 ªÀµÀð, 5’5’’ Cr JvÀÛgÀ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ©½ ±Àmïð, ©½ ¥ÀAZÉ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è PÉÆt£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA.     PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

 ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÁ¬Ä PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 09-03-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-30  ºÁ¸À£À GzÀAiÀÄVj §qÁªÀuÉ ªÁ¹ PÉA¥ÉÃUËqÀ gÀªÀgÀ ¥Àwß  D±Á vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀݪÀ¼ÀÄ ºÁ®Ä vÀgÀĪÀÅzÁV JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ  D±Á gÀªÀgÀ ¥Àw ²æà PÉA¥ÉÃUËqÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-03-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À §qÁªÀuÉ oÁuÉAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ZÀºÀgÉ: 1) D±Á PÉÆA PÉA¥ÉÃUËqÀ, 36 ªÀµÀð, 4’6’’ Cr JvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄPÀ̼À ZÀºÀgÉ: 1) zÀÈw ©£ï PÉA¥ÉÃUËqÀ, 7 ªÀµÀð, 74 ¸ÉA.«ÄÃ. UÉÆâ ªÉÄÊ §tÚ, PÁ¦ü PÀ®gï ¥sÁæPï zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. 2) ªÀĤévÀUËqÀ ©£ï PÉA¥ÉÃUËqÀ, 5 ªÀµÀð, 43 ¸ÉA.«ÄÃ. ©½ §tÚzÀ ±Àmïð ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ZÀrØ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ºÁ¸À£À §qÁªÀuÉ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08172-268967 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

 ¥ÉæöʪÉÃmï §¸ï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ

 ¢£ÁAPÀ: 13-03-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, ¨ÁuÁªÀgÀ ºÉÆç½, ªÉAPÀl¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÀÄ  JA¢£ÀAvÉ  ¨ÁuÁªÀgÀPÉÌ ¨Ágï CAqï gɸÉÆÖÃgÉAmï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä  CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, ¨ÁuÁªÀgÀ J£ïºÉZï-206 gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÁ¸À¥Àà gÀªÀgÀ d«Ää£À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ  PÉJ-51-¹-8876 gÀ ¥ÉæöʪÉÃmï §¸ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛUÉ ©zÀÄÝ, wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉìUÁV CgÀ¹ÃPÉgÉ eɹ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹, aQvÉì PÉÆr¹, ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÁ¸À£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÉå ¥sÀæ¨sÀÄ, 20 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ²æà ªÀÄÆwð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁuÁªÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, March 13, 2017

ALUR PRESS NOTE DETAILS

¢£ÁAPÀB 13-3-2017.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
D®ÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ B ªÀÄ»¼É PÉÆ¯É DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À
vÁjÃRÄ:03/03/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ°è D®ÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ QvÀÛUÉgÉ zÁR¯É PÀÄgÉÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA zÉêÀgÁdÄ, 52 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ:-05/03/2017 gÀAzÀÄ ±ÁAvÀªÀÄä gÀªÀgÀ UÀAqÀ zÉêÀgÁdÄ gÀªÀgÀÄ D®ÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ»¼É PÁuÉ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ.
       ¢£ÁAPÀ:-09/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁVzÀÝ ±ÁAvÀªÀÄä gÀªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr QvÀÛUÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ¥sÁf¯ï SÁ£ï gÀªÀgÀ PÁ¦ü vÉÆÃlzÀ°è ªÀÄtÂÚ£ÉƼÀUÉ ºÀÆvÀÄ ºÁQgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zÉêÀgÁdÄ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ oÁuÁ ªÉÆPÀzÀݪÉÄ ¸ÀASÉå 65/2017 PÀ®A 302, 201 L¦¹ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®zÀ°è ¸ÀܼÀPÉÌ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æ gÁºÀįï PÀĪÀiÁgï ±ÀºÁ¥ÀÄgïªÁqï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ G¥À«¨sÁUÀzÀ r.ªÉÊ.J¸ï.¦ ²æà ºÉZï.¹ dUÀ¢Ã±ï gÀªÀgÀÄ ¨sÉÃn ¤Ãr ¥Àj²Ã°¹ D®ÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ E£ïì¥ÉPÀÖgï ²æà f.J¸ï «±Àé£Áxï gÀªÀjUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ D®ÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ E£ïì¥ÉPÀÖgï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÉÊUÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ AiÉÆÃUÉñÀ @ £ÁUÉñÀ @ ªÀiÁzÉñÀ ©£ï ²ªÀuÉÚÃUËqÀ, 37 ªÀµÀð, gÁeÉãÀºÀ½î, PÉ.Dgï ¥ÉÃmÉ vÁ¯ÉÆèÃPï ºÁUÀÆ FvÀ£À ºÉAqÀw ¥À«vÀæ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:-13/03/2017 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ «ZÁgÀuÁ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ AiÉÆÃUÉñÀ @ £ÁUÉñÀ @ ªÀiÁzÉñÀ EªÀ£ÀÄ ±ÁAvÀªÀÄä£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ a£ÀßzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ QvÀÛUÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ¥sÁf¯ï SÁ£ï gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ PÁ«ÄðPÀgÀ ªÀ¸ÀwUÀȺÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ:-03/03/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 07-30 UÀAmÉAiÀÄ°è ±ÁAvÀªÀÄä£À£ÀÄß ¨ÉÆÃAqÁ w£Àß®Ä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄ £ÉʯÁ£ï zÁgÀ¢AzÀ PÀvÀÄÛ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹ ¸ÁPÁëöåzsÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaѺÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ±ÁAvÀªÀÄä£À ºÉtªÀ£ÀÄß ªÀÄtÂÚ£ÉƼÀUÉ UÀÄAr vÉÆÃr ºÀÆvÀÄ ºÁQzÀÄÝ DPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄðzÀÝ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß rÃ¸É¯ï ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà vÀ¤SÉ PÁ®zÀ°è F DgÉÆæAiÀÄÄ F »AzÉ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 2 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¸ÀºÀ ¨sÁVAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÉ. DgÉÆæUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÁAvÀªÀÄä£À ªÉÄʪÉÄðAzÀ C¥ÀºÀj¹zÀÝ a£ÀßzÀ vÁ½, a£ÀßzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ, a£ÀßzÀ N¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁn ºÁUÀÆ ªÀÄÆUÀÄwAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. C®èzÉà ªÉÄîÌAqÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr Rjâ¹zÀÝ a£ÀßzÀ N¯É ªÀÄvÀÄÛ qÁæ¥ïì C£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ §¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 9.000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

       F ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀZÀÄѪÀ°è D®ÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ E£ïì¥ÉPÀÖgï «±Àé£Áxï, ¦.J¸ï.L £ÁUÀgÁdÄ, ZÀAzÀæ¥Àà, J.J¸ï.L ¨ÁålgÀAUÁZÁgï, ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¢£Éñï, ¥ÀÈyé, ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀiï, ¸ÀĤ¯ï, ¥Àæ«Ãuï, ªÀÄzsÀÄ ZÁ®PÀgÁzÀ dAiÀÄgÁªÀÄ, ºÁUÀÆ ªÀÄÄgÀĽ ªÀÄvÀÄÛ  EvÀgÀgÀÄ ±ÀæªÀÄ ªÀ»¹zÀÄÝ EªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA²¹zÁÝgÉ. 

PRESS NOTE : 13-03-2017


¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À
              ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ           ¢£ÁAPÀ: 13-03-2017
     ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ £Á®égÀ §AzsÀ£À,  §A¢üvÀjAzÀ  5,860/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À
¥ÀæPÀgÀt: 01, ¢£ÁAPÀ: 12-03-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ ¸ÀAvÉ¥ÉÃmÉ, «ÄeÁðªÉƺÀ¯Áè PÁæ¸ï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀÄmÁÌ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦J¸ïL ²æà DgÉÆÃQAiÀÄ¥Àà, ¥É£ïµÀ£ï ªÉƺÀ¯Áè oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄmÁÌ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV  ºÀjñïPÀĪÀiÁgÀ ©£ï ªÀÄ®è¥Àà, 30 ªÀµÀð, gÀAUÉÆðºÀ¼Àî, ºÁ¸À£À JAzÀÄ w½¹zÀªÀ£À£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ªÀÄmÁÌ dÆeÁl¢AzÀ UÀ½¹zÀÝ 2020/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  ¥É£ïµÀ£ï ªÉƺÀ¯Áè oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀæPÀgÀt: 02, ¢£ÁAPÀ: 12-03-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-40 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ, ¥É£ïµÀ£ï ªÉƺÀ¯Áè PÁæ¸ï, §¸ÀªÉñÀégÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀÄmÁÌ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ JJ¸ïL ²æà aPÀÌtÚ, ¥É£ïµÀ£ï ªÉƺÀ¯Áè oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄmÁÌ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV  ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï PÁ¼À¥Àà, 36 ªÀµÀð, ªÉÆÃaPÁ¯ÉÆä, ¥É£ïµÀ£ï ªÉƺÀ¯Áè ºÁ¸À£À JAzÀÄ w½¹zÀªÀ£À£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ªÀÄmÁÌ dÆeÁl¢AzÀ UÀ½¹zÀÝ 1660/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  ¥É£ïµÀ£ï ªÉƺÀ¯Áè oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀæPÀgÀt: 03, ¢£ÁAPÀ: 12-03-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ, ¨É¸ÀÛgÀ ©Ã¢, 1 £Éà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀÄmÁÌ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ JJ¸ïL ²æà §¸ÀªÀgÁdÄ ¥É£ïµÀ£ï ªÉƺÀ¯Áè oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄmÁÌ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV  GªÉÄñÀ ©£ï gÁªÀÄtÚ, 27 ªÀµÀð, ºÀÄt¹£ÀPÉgÉ, ºÁ¸À£À JAzÀÄ w½¹zÀªÀ£À£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è ¥ÀtQÌnÖzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1250/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  ¥É£ïµÀ£ï ªÉƺÀ¯Áè oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀæPÀgÀt: 04, ¢£ÁAPÀ: 12-03-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀzÀ aPÀÌ£Á¼ÀÄ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀÄmÁÌ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æà DgÉÆÃQAiÀÄ¥Àà, ¦J¸ïL ¥É£ïµÀ£ï ªÉƺÀ¯Áè oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄmÁÌ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV  PÀȵÀÚªÀÄÆwð ©£ï ¹AUÉæÃUËqÀ, 46 ªÀµÀð, DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ, ºÁ¸À£À JAzÀÄ w½¹zÀªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl¢AzÀ UÀ½¹zÀÝ 930/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥É£ïµÀ£ï ªÉƺÀ¯Áè oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï PÁjUÉ rQÌ PÁj£À°èzÀÝ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ
     ¢£ÁAPÀ: 12-03-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè, w¥ÀlÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, wªÀiÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ  §¸ÀªÀgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ °AUÀgÁdÄ gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ  PÉJ-03-¦-0715  gÀ PÁj£À°è ºÁgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä  CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, PÉgÉPÉÆÃrºÀ½î UÁæªÀÄzÀ  ºÀwÛgÀ J£ïºÉZï-206 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  CgÀ¹ÃPÉgÉ PÀqɬÄAzÀ  §AzÀ PÉJ-06-J¥sï-1078 gÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉìUÁV  CgÀ¹ÃPÉgÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ,  aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ 1) ²ªÁ£ÀAzÀ ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà, 50 ªÀµÀð 2) §¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï £ÀAd¥Àà, 60 ªÀµÀð, E§âgÀÄ wªÀiÁè¥ÀÄgÀ UÁªÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè, gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²æà ²ªÀ£ÀAd¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  CgÀ¹ÃPÉgÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
PÁgÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ PÁj£À°èzÀÝ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ

     ¢£ÁAPÀ: 12-03-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è D®ÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, gÁAiÀÄgÀPÉÆ¥Àà®Ä UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà PÁwðPï gÀªÀgÀ  ¨Á§ÄÛ PÉJ-46-JA-3324 gÀ PÁj£À°è ºÀUÀgÉ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ºÁ¸À£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ºÁ¸À£À-¨ÉîÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, GzÀÆÝgÀÄ UÉÃmï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÁgÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉìUÁV ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV d£À¦æAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ²æà PÉ.J£ï, PÁwðPï, 32 ªÀµÀð, gÁAiÀÄgÀPÉÆ¥Àà®Ä UÁæªÀÄ, D®ÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAzÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  ºÁ¸À£À ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. 

PRESS NOTE : 12-03-2017


¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À
             ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ               ¢£ÁAPÀ: 12-03-2017

UÁå¸ï  mÁåAPÀgïUÉ  PÁgÀÄ rQÌ PÁj£À°èzÀÝ M§âgÀ ¸ÁªÀÅ, G½zÀªÀjUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄ.
¢£ÁAPÀ: 11-03-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Éè, ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, aPÀ̪ÀÄqÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ wªÀÄä¥Àà ¥ÀÆeÁj gÀªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¹Ã£Á ¥ÀÆeÁj, £ÉêÀÄ ¥ÀÆeÁj, dAiÀÄgÁªÀiï, ¥ÀƪÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, PÀȵÀÚ¥ÀÆeÁj gÀªÀgÉÆA¢UÉ GªÉÄÃ±ï ¥ÀÆeÁj gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-19-J£ï-8227 gÀ PÁé°Ã¸ï PÁj£À°è DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ wgÀÄ¥ÀwUÉ ºÉÆÃV zÀ±Àð£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä  ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, J£ïºÉZï75- ©.JA. gÀ¸ÉÛ, PÉAZÀlÖºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀA¥ïì£ÀÄß  £ÉUɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ  JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¤AwzÀÝ  PÉJ-01-J¥sï-6359 gÀ UÁå¸ï mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁgÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð dRAUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀ PÀĽwÛzÀݪÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV  wªÀÄä¥Àà ¥ÀÆeÁj ©£ï ²ªÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj  65 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ  G½zÀªÀjUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉ¢gÀÄvÉÛªÉAzÀÄ ²æà ¹Ã£Á ¥ÀÆeÁj gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.  
¯Áj ¨ÉÊQUÉ rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ
¢£ÁAPÀ: 11/12-03-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 00-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è J¸ï.J£ï. ¥ÀæPÁ±ï, PÀ£ï¸ÀÖçPÀë£ï PÀA¥À¤AiÀÄ°è FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ EAf¤AiÀÄgï DV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ PÉÆqÀUÀÄ f¯Éè, ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀıÁ®£ÀUÀgÀ ªÁ¹  gÁfêÀ UÀuÉñÀ gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ  PÉJ-04-ºÉZïPÀÆå-704 gÀ ¸ÀÄdÄQ ¸ÀÆÌlgï £À°è  ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, »ªÀÄvï¹AUÁPÁ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ wgÀĪÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è CªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉ ¤°è¹zÀÝ nJ£ï-37-PÀÆå-3634 gÀ ¯ÁjUÉ ºÉÆÃV rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉìUÁV ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ  gÁfêï UÀuÉñÀ ©£ï C¥Áàf, 40 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ²æà ¥Àæ¢Ã¥À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 07-03-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ªÀÄ°è¥ÀlÖt ºÉÆç½, C¯Áè¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ ¸ÀvÁå gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C²é¤ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C²é¤ gÀªÀgÀ vÁ¬Ä ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄt gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-03-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆt£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ: C²é¤ ©£ï ¯ÉÃmï ¸ÀvÀå, 20 ªÀµÀð, PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è PÉÆt£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08175-226227 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 11-03-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ ¥ÀlÖt, PÉÆÃmÉ ®Qëöä £ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«Ä zÉêÀ¸ÁÜ£À gÀ¸ÉÛ ªÁ¹ ¥Àæ¢Ã¥À CgÀ¸ï gÀªÀgÀ ¥Àwß ¸Ëd£Àå ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ  ¸Ëd£Àå gÀªÀgÀ vÁ¬Ä ²æêÀÄw  «ÄãÁ £ÀgÉÃAzÀæ gÁeï CgÀ¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À ZÀºÀgÉ: ¸Ëd£Àå PÉÆÃA ¥Àæ¢Ã¥À CgÀ¸ï, 20 ªÀµÀð, PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA.    08175-220249 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ. 

PRESS NOTE : 11-03-2017


¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À
                ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ               ¢£ÁAPÀ: 11-03-2017

dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ 5 §AzsÀ£À, §A¢üvÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1046/-£ÀUÀzÀÄ ªÀ±À :
¢£ÁAPÀ : 10-03-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, UÀAqÀ¹ ºÉÆç½, ZÀ£ÁߥÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ PÉgÉ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁmÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æêÀÄw AiÀiÁ¹ä£ï vÁeï, UÀAqÀ¹ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1) ªÀÄÄgÀĽ ©£ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ±ÉnÖ, 21 ªÀµÀð, 2) UÀÄgÀĪÀÄÆwð ©£ï UÉÆëAzÉÃUËqÀ, 45 ªÀµÀð, 3) £ÀAd¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï zÁ¸À¥Àà, 67 ªÀµÀð, 4) £ÀAdÄAqÉÃUËqÀ ©£ï ¯ÉÃmï PÀȵÉÚÃUËqÀ, 55 ªÀµÀð, 5) PÀĪÀiÁgÀ ©£ï UÉÆëAzÉÃUËqÀ 50 ªÀµÀð, J¯Áè ZÀ£ÁߥÀÄgÀ UÁæªÀÄ, UÀAqÀ¹ ºÉÆç½, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁmÁzÀ°è ¥ÀtQÌnÖzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1046/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀAqÀ¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.
¯Áj rQÌ, ¥ÁzÀZÁj ¸ÁªÀÅ

¢£ÁAPÀ : 09-03-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ±ÁAwUÁæªÀÄ ºÉÆç½, ªÉƸÀ¼ÉºÉƸÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà ¥ÀÄlÖtÚAiÀÄå, gÀªÀgÀÄ ¸ÉßûvÀgÁzÀ ²æà dUÀ¢Ã±ï, gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÉƸÀ¼É ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÁ°¨Á¯ï lƤðªÉÄAmï £ÉÆÃqÀ®Ä  ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ªÉƸÀ¼É ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ-54-4419 gÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà ¥ÀÄlÖtÚAiÀÄå, gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉìUÁV ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, ²æà ¥ÀÄlÖtÚAiÀÄå, 50 ªÀµÀð, ªÉƸÀ¼ÉºÉƸÀ½î UÁæªÀÄ, ±ÁAwUÁæªÀÄ ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, gÀªÀgÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw PÀĸÀĪÀÄ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆgÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛ.

Friday, March 10, 2017

ಪತ್ರಿಕಾ ಪಕಟಣೆಃ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ : ಜೋಡಿ ಕೊಲೆಗಾರರ ಬಂಧನ

ಪತ್ರಿಕಾ ಪಕಟಣೆಃ
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ : ಜೋಡಿ ಕೊಲೆಗಾರರ ಬಂಧನ
1)          ಕೊಲೆಗೀಡಾದವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸಃ

 1).ದಿಲೀಪ್ ಬಿನ್ ರಾಜೇಗೌಡ,29 ವರ್ಷ, ವಕ್ಕಲಿಗರು, ವ್ಯಪಾರ, ಹಾಲಿವಾಸ ತ್ರೀಲೋಕ್ ಲಾಡ್ಜ್ ,ನಂ,18 ,ಬಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಖಾಯಂ, ವಿಳಾಸ, ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ,ಶ್ರವಣಬೆಳಗೂಳ ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ತಾ|| ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ,

2).ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ, @ ಸುಧೀಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, 32 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯಿತರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ, ಹಾಲಿ ವಾಸ,ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ,ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ, ಆರ್,ಜಿ ಕೊಪ್ಪಲು,ಕಸಭಾ ಹೋಬಳಿ, ಕಡೂರು ತಾ|| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
2) ಕೊಲೆಗೀಡಾದವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ
1) ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ದಿಲೀಪ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲದವನಾಗಿದ್ದು ಈತ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೌಡಿ ಆಸಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈತ 2014 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರದೀಪ @ ಕಜ್ಜಿ ಈತನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಈತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತರೆ 4 ಸುಲಿಗೆ, ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈತನ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಈತ ಈ ಹಿಂದೆ ರೌಡಿ ಆಸಾಮಿ ಚೇತುವಿನ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿದ್ದು ಕೊಲೆಯಾಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಮೂಲದ ರೌಡಿ ಆಸಾಮಿ ಚೈಲ್ಡ್ ರವಿಯ ನಿಕಟವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು  
2) ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ರಾಜಶೇಖರ @ ಸುದೀಪ ಈತ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್ ಜಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮೂಲದವನಾಗಿದ್ದು ಈತನ ಮೇಲೆ ಹಾಸನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 4 ಸುಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈತ ಹಾಸನ ಮೂಲದ ರೌಡಿ ಆಸಾಮಿ ಚೈಲ್ಡ್ ರವಿಯ ನಿಕಟವರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
3) ಆರೋಪಿತರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ
1) ಚೇತು @ ಚೇತನ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, 29ವರ್ಷ, ವಕ್ಕಲಿಗರು, ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ  ತಾಲ್ಲೂಕು. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ
2) ಕಾಳಿ  @ ಪ್ರಸನ್ನ  ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ, 32ವರ್ಷ, ವಕ್ಕಲಿಗರು, ಗೂರನಹಳ್ಳಿ  ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ   ಟೌನ್
3) ಕೇಶವ  ಬಿನ್  ಮಂಜೇಗೌಡ 32ವರ್ಷ, ವಕ್ಕಲಿಗರು, ಮೈನ್ಸ್ ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ  ತಾಲ್ಲೂಕು  ಹಾಲಿ ವಾಸ ಗೂರನಹಳ್ಳಿ  ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ   ಟೌನ್
4), ರಖಿತ @ ಗುಂಡ  @ಬೊಮ್ಮ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, 27 ವರ್ಷ, ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು   
   5) ಪ್ರಶಾಂತ @ ಗುಂಡ ಬಿನ್ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ 24 ವರ್ಷ, ವಾಸ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಬಾ ಹೋ|| ಚ ರಾ ಪಟ್ಟಣ ತಾ||
   6) ಮಂಜುನಾಥ @ ಗುಂಡ ಬಿನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 28 ವರ್ಷ, ವಾಸ ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಬಾ ಹೋ|| ಚ ರಾ ಪಟ್ಟಣ ತಾ||,
7) ವಿಜಯಕುಮಾರ @ ವಿಜಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ 26 ವರ್ಷ, ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ  ತಾಲ್ಲೂಕು  

4) ಆರೋಪಿತರ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಆರೋಪಿತರಾದ ಚೇತು, ಕಾಳಿ, ಕೇಶವ, ರವರುಗಳು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೌಡಿ ಆಸಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2007 ರಿಂದ ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆಯತ್ನ, ಸುಲಿಗೆ,ದರೋಡೆ, ಹಲ್ಲೆ, ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 15 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈತನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ,
Ø   2012 ರಲ್ಲಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಬರಗೂರು ವಿಜಿ ಸಹಚರರಾದ  ಪರಮೇಶ ಮತ್ತು ಚೇತು ಎಂಬುವವರ  ಜೋಡಿ ಕೊಲೆಯನ್ನು ರೌಡಿ ಆಸಾಮಿಗಳಾದ ಚೇತು, ಕೇಶವ, ಹಾಗೂ ಇತರರು   ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.     
Ø   2012 ರಲ್ಲಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ ಟೇಬಲ್ ಹರೀಶ ರವರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲೆಮಾಡಿ ಕೊಲೆಯತ್ನ ವನ್ನು ರೌಡಿ ಆಸಾಮಿಗಳಾದ ಚೇತು, ಕಾಳಿ, ಕೇಶವ, ಹಾಗೂ ಇತರರು   ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ

5) ಪ್ರಕರಣದ  ಹಿನ್ನೆಲೆ
             ರೌಡಿ ಆಸಾಮಿಗಳಾದ ಚೇತು, ಕಾಳಿ, ಕೇಶವ, ಹಾಗೂ ಇತರರು    ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಬರಗೂರು ವಿಜಿ ಕಡುವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಬರಗೂರು ವಿಜಿಗೆ ಹಾಸನದ ರೌಡಿ ಆಸಾಮಿ ಚೈಲ್ಡ್ ರವಿ ಬೆಂಬಲನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚೈಲ್ಡ್ ರವಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 17-12-2016 ರಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ರವಿಯ ಆಪ್ತ ರಾದ ದಿಲೀಪ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ (ಕೊಲೆಗೀಡಾದರು) ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಎ-13-ಬಿ-4659 ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಲನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ದಿಲೀಪ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ ಮೂಲಕ ಚೈಲ್ಡ್ ರವಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಚೈಲ್ಡ್ ರವಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ  ದಿಲೀಪ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಹಲ್ಲೆಮಾಡಿ ಸದರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ ರವರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸಿಗರನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮಗಳ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕರೆತಂದು ಪುನಃ ರೌಡಿ ಆಸಾಮಿಗಳಾದ ಚೇತು, ಕಾಳಿ, ಕೇಶವ, ಹಾಗೂ ಇತರರು   ಹಲ್ಲೆಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವರನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಎಸೆದು ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿತರು ಮುಂಬೈ,ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 28-02-17 ರಂದು ಆರೋಪಿತರಾದ ಚೇತು, ಕಾಳಿ, ಕೇಶವ, ರವರು ನ್ಯಾಯಾಯಲಕ್ಕೆಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 3-3-2017ರಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸದರಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರಾದ ರಖಿತ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಮಂಜುನಾಥ, ವಿಜಿಕುಮಾರರವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 06-03- 2016ರಂದು  ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದ ಕೆಎ-13-ಬಿ-4659 ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡು ಬೀರು ಬಾಟಲ್ ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ.