* * * * * * HASSAN DISTRICT POLICE

Tuesday, July 25, 2017

PRESS NOTE 25-07-2017

   

                                     ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                ¢£ÁAPÀ:25-07-2017

CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À  §AzsÀ£À, 2916/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀ±À

       ¢£ÁAPÀ: 24-07-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPï, ªÀÄ°è¥ÀlÖt ºÉÆç½,  WÉÆÃj ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦J¸ïL ²æà gÀ«QgÀuï, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀå  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪ£ÀÀ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ¯ÉÆÃPÉÃ±ï ©£ï zÉÆqÉØÃUËqÀ, 38ªÀµÀð, WÉÆÃj ¸ÀPÀð¯ï, ªÀÄ°è¥ÀlÖt ºÉÆç½, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPï JAzÀÄ w½¹zÀªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlQÌnÖzÀÝ 2916/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ  oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ. 
UÀAqÀ¸ÀÄ PÁuÉ

        D®ÆgÀÄ vÁ®ÆèPï CeÉÓãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ £ÉÃvÀæªÀÄä gÀªÀgÀÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPï ºÀ®¸ÀÄ°UÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ¯ÉÆÃPÉñÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÉÃvÀæªÀÄä gÀªÀgÀ UÀAqÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:12-03-2017 jAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¯ÉÆÃPÉñÀ gÀªÀgÀ ºÉAqÀw £ÉÃvÀæªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:24-07-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ZÀºÀgÉ: ¯ÉÆÃPÉñÀ, 35ªÀµÀð, 5.3 Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ, PÉÆîĪÀÄÄR, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ±Àmïð, ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄàPÀ®gï ¥ÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08173-244100 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Monday, July 24, 2017

PRESS NOTE : 24-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                        ¢£ÁAPÀ: 24-07-2017

dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ LªÀgÀ §AzsÀ£À, §A¢üvÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,450/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À.


  ¢£ÁAPÀ: 23-07-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖtzÀ vÁ®ÆèPÀÄ, dÄlÖ£ÀºÀ½î ¨ÁgÉ J¦JA¹ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ   ²æà wªÀÄä±ÉnÖ, ¦J¸ïL ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ  ªÀÄAdÄ£Áxï, ¦¹-199 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1) £ÁUÉÃ±ï ©£ï ²ªÉÃUËqÀ, 43 ªÀµÀð, ªÀįÉèãÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ ºÉÆç½, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ 2) ZÀ®ÄªÉÃUËqÀ ©£ï ¨ÉmÉÖÃUËqÀ, 35 ªÀµÀð, PÁåvÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, £Á®ªÀÄAUÀ® vÁ®ÆèPÀÄ, ªÀÄAqÀå f¯Éè 3) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï gÀAUÀ¥Àà, 31 ªÀµÀð, ZÀ®å UÁæªÀÄ, ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ ºÉÆç½, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ 4) VjÃ±ï ©£ï £ÁUÉÃUËqÀ, 28 ªÀµÀð, dÄlÖ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ ºÉÆç½, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ 5) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ªÀįÉèÃUËqÀ, 39 ªÀµÀð, ¨ÁåqÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ ºÉÆç½, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è ¥ÀtPÀnÖzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,450/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ. 

PRESS NOTE : 23-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                                       ¢£ÁAPÀ: 23-07-2017
PÁgÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ

  ¢£ÁAPÀ: 22-07-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, PÁnúÀ½îPÉÆ¥Àà®Ä UÁæªÀÄzÀ PÀĪÉA¥ÀÄ ¸ÀÆÌ¯ï »A¨sÁUÀzÀ ªÁ¹ ²æà ºÉêÀÄAvï PÀĪÀiÁgï, gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-05-ºÉZïr-1681 gÀ ¨ÉÊPï£À°è zÉÆqÀØ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÁ¸À£À-CgÀ¹ÃPÉgÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAPÉãÀºÀ½î UÉÃmï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ-13 J£ï 3327 gÀ PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æà ºÉêÀÄAvïPÀĪÀiÁgï, gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉìUÁV ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, ²æà ºÉêÀÄAvïPÀĪÀiÁgï ©£ï gÀAUÀ¸Áé«Ä, 22 ªÀµÀð, PÁnúÀ½îPÉÆ¥Àà®Ä UÁæªÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄ aPÀvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ CtÚ ²æà dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛ.
mÁæöåPÀÖgï rQÌ, ¥ÁzÀZÁj ¸ÁªÀÅ
¢£ÁAPÀ: 22-07-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ±ÁAwUÁæªÀÄ ºÉÆç½, PÀ¯ÉèãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà PÀĪÀiÁgÀ, gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ d«Ää£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ PÉgÉAiÀÄ Kj ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ PÉJ-13 nJ-9396 gÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÉgÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀPÉÌ ©zÁÝUÀ PÀĪÀiÁgï, gÀªÀgÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï ©zÀÄÝ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aPÀvÉìUÁV ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ ²æà PÀĪÀiÁgï ©£ï PÀȵÀÚgÁd CgÀ¸ÀÄ, 35 ªÀµÀð, PÀ¯ÉèãÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ±ÁAwUÁæªÀÄ ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ CtÚ ²æà «ÃgÀgÁd CgÀ¸ÀÄ @ ¢£Éñï, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆgÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.


     ¢£ÁAPÀ: 23-07-2017 gÀAzÀÄ ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀzÀ°è ¨É½UÉÎ 5-30 UÀAmÉUÉ ²æà ¨Á¸ÀÌgïgÁªï, Jrf¦ PÉJ¸ïDgï¦, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è CjªÀÅ ¸ÉÊPÀ¯ï eÁxÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÀ«ÄäPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PRESS NOTE : 22-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                                  ¢£ÁAPÀ: 22-07-2017
ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ


  ¢£ÁAPÀ: 19-07-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, PÀApgÁAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà gÁeÉñï, gÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ªÀÄ£ÀÄd, gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æêÀÄw ªÀÄ£ÀÄd, ¥Àw ²æà gÁeÉñï, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À ZÀºÀgÉ: ²æêÀÄw ªÀÄ£ÀÄd PÉÆÃA gÁeÉñï, 20 ªÀµÀð, 5” Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, PÉÆîĪÀÄÄR, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ºÉAUÀ¹£À ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08176-257229 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Friday, July 21, 2017

PRESS NOTE : 21--07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                                  ¢£ÁAPÀ: 21-07-2017
¯Áj ¨ÉÊPïUÉ rQÌ, ¨ÉÊPï ¸ÁªÀgÀ£À ¸ÁªÀÅ
    ¢£ÁAPÀ: 20-07-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£ÀzÀ ¨ÉîÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ  ªÁ¹ ²æà gÁd±ÉÃRgï, gÀªÀgÀÄ PÉJ-13 EPÉ-7599 gÀ ¨Á§ÄÛ ¨ÉÊPï£À°è ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¸ÉßûvÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÁ¸À£À-ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ, J£ï.Dgï. ªÀÈvÀÛ, PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A§¢¬ÄAzÀ §AzÀ PÉJ-13 8199 gÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æà gÁd±ÉÃRgï ©£ï ¯ÉÃmï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ, 64 ªÀµÀð, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ, ºÁ¸À£À gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ªÀÄUÀ ²æà f.Dgï. ®Qëöäñï, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 19-07-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ±ÁAwUÁæªÀÄ ºÉÆç½, PÉÆÃmÉ ©Ã¢ ªÁ¹ ¯ÉÃmï C¸ÀèA, gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ|| gÉõÁä, ºÁ¸À£ÀzÀ UËjPÉÆ¥Àà°£À°ègÀĪÀ MAzÀÄ PÉÆjAiÀÄgï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, JA¢£ÀAvÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÄ|| gÉõÁä¼À vÁ¬Ä ªÀĪÀiÁÛeï, gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-07-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ±ÁAwUÁæªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀÄ|| gÉõÁä ©£ï ¯ÉÃmï C¸ÁèA, 19 ªÀµÀð, 5” Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. F ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08172-258038  PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 18-07-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, ºÁ£ÀĨÁ¼ÀÄ ºÉÆç½, CUÀ¤ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà UÀÄgÀĪÀÄÆwð, gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ|| J.f. ºÀA¸À«, PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÄ|| J.f. ºÀA¸À«AiÀÄ vÁ¬Ä ²æêÀÄw ¥ÀƪÀÄ, gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-07-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ: PÀÄ|| J.f. ºÀA¸À« ©£ï UÀÄgÀĪÀÄÆwð, 19 ªÀµÀð, 5’’ Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. F ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08173-245183 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

   ¢£ÁAPÀ: 18-07-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, ºÁ£ÀĨÁ¼ÀÄ ºÉÆç½, ºÁ£ÀĨÁ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà ºÉZï.r. ªÀÄAdÄ£Áxï, gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ||  JA. ªÁ»¤ @¦æÃw mÉÊ®jAUï PÁè¸ïUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÄ|| JA. ªÁ»¤AiÀÄ vÀAzÉ ²æà ºÉZï.r. ªÀÄAdÄ£Áxï, gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-07-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ: PÀÄ|| JA. ªÁ»¤ ©£ï ºÉZï.r. ªÀÄAdÄ£Áxï, 18 ªÀµÀð, 5’’ Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08173-245183 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Thursday, July 20, 2017

PRESS NOTE : 20-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                                       ¢£ÁAPÀ: 20-07-2017
¨ÉÊPï rQÌ ¥ÁzÁZÁj ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ
     ¢£ÁAPÀ: 18-07-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ±ÁAwUÁæªÀÄ ºÉÆç½, PÀ¯ÉèãÀºÀ½î PÉÆ¥Àà®Ä UÁæªÀÄzÀ VÃvÁ JA¢£ÀAvÉ ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ  HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÁ¸À£À-ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ, aPÀ̪ÀįÉèãÀºÀ½î ©æqïÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ  PÉJ-13-J¸ï-5583 gÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPï£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV  VÃvÁ PÉÆÃA ¥ÀæPÁ±ï, 35 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ²æà ªÀÄAeÉÃUËqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆgÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
UÀAqÀ¸ÀÄ PÁuÉ
      D®ÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, PɺÉZï PÉÆÃmÉ ºÉÆç½, ªÉÊ.J£ï.¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀ« gÀªÀgÀÄ 2002 £Éà ¸Á°£À°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï EzÀĪÀgÉ«UÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÀ« gÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw eÉÆåÃw gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-07-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ: gÀ«, 34 ªÀµÀð, 5’5’’ Cr JvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è D®ÆgÀÄ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08170-218231 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.
ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ

       ¢£ÁAPÀ: 12-07-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, ¨ÁUÀÆgÀÄ ºÉÆç½, ¨ÁUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÉñÀ gÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw zsÀ£À®Qëöä ªÀģɬÄAzÀ  JA¢£ÀAvÉ §mÉÖ CAUÀrUÉ mÉÊ®jAUï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ zsÀ£À®Qëöä gÀªÀgÀ ¥Àw ²æà £ÁUÉñï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-07-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt  UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À ZÀºÀgÉ: zsÀ£À®Qëöä PÉÆÃA £ÁUÉñï, 23 ªÀµÀð, 5’2’’ Cr JvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08176-254933 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Wednesday, July 19, 2017

PRESS NOTE : 18-07-2017

   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ             ¢£ÁAPÀ: 18-07-2017

ªÀÄmÁÌ-dÆdÄ CqÉØ ªÉÄÃ¯É zÁ½ NªÀð£À §AzsÀ£À, §A¢üvÀ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,450/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À:

¢£ÁAPÀ: 17-07-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£ÀzÀ PÀnÖ£ÀPÉgÉ ªÀiÁPÉðmï£À ªÀÄzsÀåzÀ°è UÀt¥Àw ¥Àæw¸Áצ¸À®Ä PÁ¬ÄÝj¹gÀĪÀ SÁ° eÁUÀzÀ PÁ¥ËAqï ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄmÁÌ-dÆeÁmÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æà ¸ÀÄgÉñï, ¦, ¦J¸ïL ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄ ªÀAa¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 1 gÀÆ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀÄmÁÌ-dÆeÁmÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ, 59 ªÀµÀð, zÉÆqÀØPÉÆAqÀUÀļÀ UÁæªÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è ¥ÀtQÌnÖzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1450/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.

Monday, July 17, 2017

PRESS NOTE : 17-07-2017

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ             ¢£ÁAPÀ: 17-07-2017

CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À, mÁæöåPÀÖgï ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±À:

    ¢£ÁAPÀ: 16-07-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æà ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ, ¹¦L CgÀ¹ÃPÉgÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ, gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨ÁVêÁ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÁ¥À¸ï vÁ®ÆèPÀÄ, UÀAqÀ¹ ºÉÆç½, FrUÀgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAqÀ¹ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ-13 nJ-9632 ªÀÄvÀÄÛ PÉJ-13 nJ-9633 gÀ mÁæöåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ £Àqɹ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV®èzÉ CPÀæªÀĪÁV mÁæöåPÀÖgï£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ²ªÀ°AUÉÃUËqÀ ©£ï zÉÆqÉØÃUËqÀ, 55 ªÀµÀð, ZÀ£ÁߥÀÄgÀ UÁæªÀÄ, UÀAqÀ¹ ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖgï ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀAqÀ¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.
PÁj£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à, PÁgÀÄ ZÁ®PÀ ¸ÁªÀÅ:

    ¢£ÁAPÀ: 16-07-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, C®ÆÝgÀÄ ¥ÉÆøïÖ, ºÀ½AiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà ºÉZï.PÉ. ±ÉõÉÃUËqÀ, gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ²æà ¥Áæaãï PÀȵÀÚ, gÀªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À°è ©.PÁA ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JA¢£ÀAvÉ PÁ¯ÉÃeÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÉJ-18-J£ï-1175 gÀ PÁj£À°è ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, ºÁ¸À£À-ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, »gɨɼÀUÀÄ° UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹zÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁj£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æà ¥Áæaãï PÀȵÀÚ ©£ï ºÉZï,PÉ. ±ÉõÉÃUËqÀ, 20 ªÀµÀð, ºÀ½AiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄ, D®ÆÝgÀÄ ¥ÉÆøïÖ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²æà ¥Áæaãï PÀȵÀÚ, gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀļÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ vÀAzÉ ²æà ºÉZï.PÉ. ±ÉõÉÃUËqÀ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛ.

PRESS NOTE : 16-07-2017

   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ             ¢£ÁAPÀ: 16-07-2017


       
F ¢ªÀ¸À ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è.


PRESS NOTE : 15-07-2017

  ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ             ¢£ÁAPÀ: 15-07-2017
       
CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §AzsÀ£À, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2,025/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀ±À:

¢£ÁAPÀ: 14-07-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, PÀmÁÖAiÀÄ ºÉÆç½Ã, aPĄ̀ÁUÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æêÀÄw ¸ÀÄzsÁ PÉÆÃA zsÀgÀtAiÀÄå, gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃd¨Á¬Ä, ¦J¸ïL UÉÆgÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ²æêÀÄw ¸ÀÄzsÁ PÉÆÃA zsÀgÀtAiÀÄå, 40 ªÀµÀð, aPĄ̀ÁUÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, PÀmÁÖAiÀÄ ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlQÌnÖzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2,025/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÉÆgÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.
ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 12-07-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, PÀmÁÖAiÀÄ ºÉÆç½, ªÀiÁzÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æêÀÄw ¸ÀÄ«ÄvÀæ, gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ PÀÄ|| C©üµÉÃPï, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, ºÀAUÀgÀºÀ½î gÀAUÀ£ÁxÀ, LnL PÁ¯ÉÃf£À°è 2£Éà ªÀµÀðzÀ ¦lÖgï «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, JA¢£ÀAvÉ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÄ|| C©üµÉÃPï£À vÁ¬Ä ²æêÀÄw ¸ÀÄ«ÄvÁæ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆgÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ: PÀÄ|| C©üµÉÃPï  ©£ï ¯ÉÃmï ªÀÄAeÉÃUËqÀ, 40 ªÀµÀð, 5’ Cr, JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤Ã° ±Àmïð ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà ¥ÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ºÀÄqÀÄUÀ£À ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08172-225475 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Saturday, July 15, 2017

PRESS NOTE : 14-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ             ¢£ÁAPÀ: 14-07-2017
       
ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ


¢£ÁAPÀ: 09-07-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, UÀÄqÉØãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æêÀÄw ±ÉÆèsÀ, gÀªÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æêÀÄw ±ÉÆèsÀ, gÀªÀgÀ ¥Àw ²æà ¸ÀÄgÉñï, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ: ²æêÀÄw ±ÉÆèsÀ PÉÆÃA ¸ÀÄgÉñï, 30 ªÀµÀð, 5” Cr JvÀÛgÀ, ©½ §tÚ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ºÉAUÀ¹£À §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ºÁ¸À£À UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ 08172-268630 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Thursday, July 13, 2017

PRESS NOTE : 13-07-2017

    ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ             ¢£ÁAPÀ: 13-07-2017
                                                    
DmÉÆà ¥À°Ö DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ: 12-07-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀzÀ a¦à£ÀPÀmÉÖ ¸À°ÃA£ÀUÀgÀ ªÁ¹ ²æà ªÀÄPÀÆìzï CºÀªÀÄzï SÁ£ï gÀªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ PÉJ-06 J-4480gÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¸ÀÖgï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ£ï gÀ¸ÉÛ ºÀwÛgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹ UÀÄArAiÀÄ£ÀÄß £ÉUɹzÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ²æà ªÀÄPÀÆìzï CºÀªÀÄzï, gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉìUÁV ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ,  ²æà ªÀÄPÀÆìzï CºÀªÀÄzï SÁ£ï @ EªÀiÁæ£ïSÁ£ï, 35 ªÀµÀð, DmÉÆà qÉæöʪÀgï, ¸À°ÃA£ÀUÀgÀ, ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²æà ¥sÉÊeÁ ¨sÁ£ÀÄ, gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-07-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛ.
C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À rQÌ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ

¢£ÁAPÀ: 11-07-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÉîÄgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ºÀ¼ÉéÃqÀÄ ºÉÆç½, ªÀiÁAiÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà ªÀĺÉñÀégÀ¥Àà gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-46 E-5273 gÀ ¨ÉÊPï£À°è ¨ÁUÉñÀégÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ºÀ¼ÉéÃqÀÄ ºÉÆç½, ºÀ¼ÉéÃqÀÄ-¨ÉîÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, ªÀiÁAiÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ gÁd±ÉÃRgï, gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æà ªÀĺÉñÀégÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï ªÀįÉèÃUËqÀ 52 ªÀµÀð, ªÀiÁAiÀiÁUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ºÀ¼ÉéÃqÀÄ ºÉÆç½, ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ªÀÄUÀ ²æà QgÀuï, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ¼ÉéÃqÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛ.

Wednesday, July 12, 2017

PRESS NOTE : 12-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                                    ¢£ÁAPÀ: 12-07-2017


CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ §AzsÀ£À, §A¢üvÀjAzÀ  1,500/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀ±À

       ¢£ÁAPÀ: 11-07-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, zÉêÉÃUËqÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦J¸ïL ²æà ¸ÀÄgÉñï, ¦. ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV UËgÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï gÀAUÉÃUËqÀ, 45 ªÀµÀð, zÉêÉÃUËqÀ £ÀUÀgÀ, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlQÌnÖzÀÝ  1500/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉÊPï¤AzÀ ©zÀÄÝ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ

      ¢£ÁAPÀ: 01-07-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, zÀÄzÀÝ ºÉÆç½, QvÀÛ£ÀPÉgÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉÃUËqÀ gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-13-eÉ-5408  gÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¨ÉÊQ£À°è  zÀÄzÀÝ-±ÁAwUÁæªÀÄ gÀ¸ÉÛ zÀÄzÀÝ DgïJ¸ï ¸ÀĤ¯ï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨ÉÊPï£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ  wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV  aQvÉìUÁV ºÁ¸À£À d£À¦æAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¤ªÀiÁí£ïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ §¸ÀªÉÃUËqÀ ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ, 55 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-07-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ  ªÀÄÈvÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, July 11, 2017

PRESS NOTE : 11-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ              ¢£ÁAPÀ: 11-07-2017


ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ


    ¢£ÁAPÀ: 10-07-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-25 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, gÁªÉÄñÀégÀ §qÁªÀuÉ ªÁ¹, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw C¦ðvÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C¦ðvÀ gÀªÀgÀ ¥Àw ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À ZÀºÀÀgÉ: C¦ðvÀ PÉÆÃA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, 22 ªÀµÀð, 5’1’’ Cr JvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08176-252333 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ. 

Monday, July 10, 2017

PRESS NOTE : 10-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                   ¢£ÁAPÀ: 10-07-2017

ªÀÄmÁÌ dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄƪÀgÀ §AzsÀ£À, §A¢üvÀjAzÀ 1255/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À

       ¢£ÁAPÀ: 09-07-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀ¹ÃPÉgÉ ¥ÀlÖt, ºÀĽAiÀiÁgï gÀ¸ÉÛ, ±ÁgÀzÀ PÁ£ÉéAmï »A¨sÁUÀ SÁ° eÁUÀzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦L ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgï PÉ. CgÀ¹ÃPÉgÉ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV  1) EªÀiÁæ£ï ¥ÁµÀ ©£ï E£ÁAiÀÄvï, 28 ªÀµÀð, ¨Á¨Á¸Á¨ï PÁ¯ÉÆä, 3 £Éà PÁæ¸ï, CgÀ¹ÃPÉgÉ 2) ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄĨÁgÀPï ©£ï ¸ÉÊAiÀÄzï ¸ÀįÉʪÀiÁ£ï, 29 ªÀµÀð, ¸ÀĤßZËPÀ, CgÀ¹ÃPÉgÉ ¥ÀlÖt 3) ªÀĺÀªÀÄzï AiÀiÁ¹£ï ©£ï ±ÉÃPï ¸Á¨ï eÉÆúÁ£ï ¸Á¨ï, 35 ªÀµÀð, 3 £Éà PÁæ¸ï, ¸ÀĤßZËPÀ, CgÀ¹ÃPÉgÉ ¥ÀlÖt JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl¢AzÀ UÀ½¹zÀÝ  1255/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CgÀ¹ÃPÉgÉ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
                    AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ¨ÉÊQUÉ rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ
 

    ¢£ÁAPÀ: 10-07-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀtPÀmÉÖ ºÉÆç½, £ÁUÀzÉë UÁæªÀÄzÀ ²ªÀªÀÄÆwð gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ  PÉJ-13-FF-3765 gÀ ªÉÆÃmÁgï ¨ÉÊQ£À°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀiÁvÉæ vÀgÀĪÀÅzÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV  ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä  CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, gÁªÉÄãÀºÀ½î ¥sÁgɸïÖ, 8 £Éà ªÉÄÊ° PÀ®Äè ºÀwÛgÀ CgÀ¹ÃPÉgÉ-ºÀĽAiÀiÁgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ eɹ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ²ªÀªÀÄÆwð J£ï.J¸ï. ©£ï ¹zÀÝ¥Àà, 48 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ CtÚ ²æà PÁAvÀgÁdÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ CgÀ¹ÃPÉgÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. 

PRESS NOTE : 09-07-2017

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ          ¢£ÁAPÀ: 09-07-2017
                                                    
PÁgÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ:  
                                                                   

   ¢£ÁAPÀ: 09-07-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, zÀArUÀ£ÀºÀ½î ºÉÆç½, CuÉÚãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà PÁAvÀgÁdÄ, gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-04-Ef-4857 gÀ ¨ÉÊPï£À°è GzÀAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, zÀArUÀ£ÀºÀ½î ºÉÆç½, J£ïºÉZï-75 ©.JA gÀ¸ÉÛ, eÉÆÃrUÀmÉÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A§¢¬ÄAzÀ §AzÀ PÉJ-02- JA.ºÉZï-3853 gÀ PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æà PÁAvÀgÁdÄ,  45 ªÀµÀð, CuÉÚãÀºÀ½î UÁæªÀÄ, qÀArUÀ£ÀºÀ½î ºÉÆç½, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ  gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw PÀĪÀiÁj, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛ.

Saturday, July 8, 2017

PRESS NOTE : 08-07-2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                                   ¢£ÁAPÀ: 08-07-2017

UÀAqÀ¸ÀÄ PÁuÉ

 

¢£ÁAPÀ: 25-06-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ AiÀĸÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÆç½, vÉÆAvÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà zÉêÀgÁdÄ, gÀªÀgÀÄ ¨Á¼ÀÄî¥ÉÃmÉUÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æà zÉêÀgÁdÄ, gÀªÀgÀ CtÚ ²æà ¯ÉÆÃPÉñï, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ UÀAqÀ¹£À ZÀºÀgÉ: ²æà zÉêÀgÁdÄ ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå, 28 ªÀµÀð, 5’2’ Cr JvÀÛgÀ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤Ã° ±Àmïð PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥sÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08173-245183 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Friday, July 7, 2017

PRESS NOTE : 07-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                                 ¢£ÁAPÀ: 07-07-2017

F ¢ªÀ¸À ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀAvÀºÀ  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è.

Thursday, July 6, 2017

PRESS NOTE : 06-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                                      ¢£ÁAPÀ: 06-07-2017

                          ¨ÉÊPï rQÌ ¥ÁzÁZÁj ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ

     ¢£ÁAPÀ: 05-07-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è   ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ±ÁAwUÁæªÀÄ ºÉÆç½, ªÀiÁgÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÉA¥ÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ «zsÀªÁªÉÃvÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÉƸÀ¼ÉºÉƸÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä  ªÉƸÀ¼ÉºÉƸÀ½î-ªÀiÁgÉãÀºÀ½î gÀ¸ÉÛ  ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ PÉAZÉÃUËqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ  PÉJ-46-ºÉZï-3113 gÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPï£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉìUÁV ªÉƸÀ¼ÉºÉƸÀ½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ PÉA¥ÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï zÉÆqÀØAiÀÄå, 60 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ªÀÄUÀ ²æà ªÀiÁ¬ÄUÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ±ÁAwUÁæªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄmÁÌ dÆeÁr¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À, §A¢üvÀ¤AzÀ 1800/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À

¢£ÁAPÀ: 05-06-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀ¹ÃPÉgÉ £ÀUÀgÀzÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀzÀ DmÉÆà ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¯Á¨sÀPÁÌV CPÀæªÀĪÁV ºÀt ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦L  ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgï, CgÀ¹ÃPÉgÉ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ºÀ«ÄÃzï ©£ï ¯ÉÃmï d¯Á¯ï, 27 ªÀµÀð, EA¢gÁ£ÀUÀgÀ, UÀgÀÄqÀ£ÀVj gÀ¸ÉÛ, CgÀ¹ÃPÉgÉ ¥ÀlÖt JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀÄmÁÌ dÆeÁl¢AzÀ UÀ½¹zÀÝ  1800/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CgÀ¹ÃPÉgÉ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAqÀ¸ÀÄ PÁuÉ


¢£ÁAPÀ: 21-06-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, UÉÆ®ègÀºÉƸÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ  zÉÆqÀØgÀAUÉÃUËqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁªÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ  JA¢£ÀAvÉ UÁgÉPÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ  gÁªÀÄÄ gÀªÀgÀ vÁ¬Ä ²æêÀÄw  ®PÀëöäªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-07-2017 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ: gÁªÀÄÄ ©£ï ¯ÉÃmï zÉÆqÀØgÀAUÉÃUËqÀ, 32 ªÀµÀð, 5’4’’ Cr JvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08176-252333 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PRESS NOTE : 05-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                                                               
   ¢£ÁAPÀ: 05-07-2017
dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, §A¢üvÀjAzÀ 13,650/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À

     ¢£ÁAPÀ: 04-07-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ ºÉƸÀ§¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ SÁ° eÁUÀzÀ°è  CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ  ¦J¸ïL  ²æà ¥ÀæªÉÆÃzïPÀĪÀiÁgï §qÁªÀuÉ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ  RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ  ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV  dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1) ¤AUÀgÁd ©£ï dªÀgÉÃUËqÀ, 35 ªÀµÀð, ZÀ£ÀߥÀlÖt 2) gÁdÄ ©£ï gÁd¥Àà, 40 ªÀµÀð, ZÀ£ÀߥÀlÖt 3) ªÀĺÀzÉêÀ ©£ï gÁd±ÉnÖ, 39 ªÀµÀð, ZÀ£ÀߥÀlÖt 4) ²ªÀtÚ ©£ï ¥Á¥ÀtÚ, 41 ªÀµÀð, UÉÆêÀÄw PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ZÀ£ÀߥÀlÖt  5) £ÁUÀgÁd ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ, 61 ªÀµÀð, ZÀ£ÀߥÀlÖt J®ègÀÆ ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è ¥ÀtQÌnÖzÀÝ 13,650/-   £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ   §qÁªÀuÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀ §AzsÀ£À, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ mÁæöåPÀÖgï ªÀ±À


¢£ÁAPÀ: 04-07-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, PÀmÁÖAiÀÄ ºÉÆç½, £ÁAiÀÄPÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦L ²æà ¸Àwñï r. r¹© WÀlPÀ ºÁ¸À£À gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV  £ÁAiÀÄPÀgÀºÀ½î PÀqɬÄAzÀ §AzÀ  PÉJ-13-n©-34 gÀ mÁæöåPÀÖgï£À°è CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV  ¥ÀÄlÖ¸Áé«ÄUËqÀ ©£ï ¯ÉÃmï wªÉÄäÃUËqÀ, 62 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  UÉÆgÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. 

Tuesday, July 4, 2017

PRESS NOTE : 04-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                                         ¢£ÁAPÀ: 04-07-2017

                            ¯Áj ¨ÉÊQUÉ rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ


        ¢£ÁAPÀ: 03-07-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀtPÀmÉÖ ºÉÆç½, ¹ÃvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁªÉÄÃUËqÀ  gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨Á§ÄÛ »ÃgÉÆà ¥Áèdgï ¨ÉÊQ£À°è  CgÀ¹ÃPÉgÉ ¥ÀlÖt, ¦¦ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ  J¦JA¹ AiÀiÁqïð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ   CgÀ¹ÃPÉgÉ PÀqɬÄAzÀ ¨ÁuÁªÀgÀ  PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÉJ-14-J-9749 gÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPïUÉ NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ  ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ mÁgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV  aPÀvÉìUÁV CgÀ¹ÃPÉgÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV  ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ gÁªÉÄÃUËqÀ, 65 ªÀµÀð, D¢ZÀÄAZÀ£ÀVj ¥ËæqÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁZïªÀÄ£ï PÉ®¸À gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ²æà ±ÀAPÀgÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ CgÀ¹ÃPÉgÉ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. 

PAYMENT RETURNS REGARDING


PRESS NOTE : 03-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                                         ¢£ÁAPÀ: 03-07-2017
  CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ n¥Ààgï ¯Áj ªÀ±À

      ¢£ÁAPÀ: 02-07-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 04-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ ¥ÀlÖt, £ÁUÀAiÀÄå£ÀPÉÆ¥Àà®Ä ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦L ²æ ¸Àwñï, r. r¹© WÀlPÀ ºÁ¸À£À gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ  PÉJ¯ï-60-¹-9340 gÀ «Ä¤ n¥Ààgï ¯ÁjAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV zÀ±Àð£À ©£ï ¸ÀÄgÉñÀ, 22 ªÀµÀð, J. ZÉÆüÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ n¥Ààgï ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
                                    ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

       ¢£ÁAPÀ: 01-07-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, eÁdÆgÀÄ ¥ÉÆøïÖ, £ÁUÀwºÀ½î UÁæªÀÄzÀ  «gÀÆ¥ÁPÀë¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ  ZÁA¢¤ JA¢£ÀAvÉ w¥ÀlÆgÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ªÀģɬÄAzÀ  ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ  ZÁA¢¤  gÀªÀ vÀAzÉ ²æà «gÀÆ¥ÁPÀë¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  CgÀ¹ÃPÉgÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ: ZÁA¢¤ ©£ï «gÀÆ¥ÁPÀë¥Àà,  19 ªÀµÀð,  5’4’’ Cr JvÀÛgÀ,  UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ mÁ¥ï ªÀÄvÀÄÛ ©½ §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ  ºÀÄqÀÄVAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è  CgÀ¹ÃPÉgÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08174-232237 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.