* * * * * * HASSAN DISTRICT POLICE

Sunday, May 28, 2017

Press Note 27-05-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ           ¢£ÁAPÀB 27/05/2017.


n¥Ààgï ¯Áj, D¥Éà UÀÆqïì ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ, MAzÀÄ ¸ÁªÀÅ
¢£ÁAPÀ: 26-05-2017 gÀAzÀÄ 2-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, ¨ÁUÀÆgÀÄ ºÉÆç½, PÀȵÁÚ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà gÁeÉÃUËqÀ, gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-13 J-5793 gÀ D¥Éà UÀÆqïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÉAV£À a¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ £ÀÄUÉÎúÀ½îUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, ¨ÁUÀÆgÀÄ ºÉÆç½, ©, ZËqÉúÀ½î UÉÃmï, ¨ÁUÀÆgÀÄ-£ÀÄUÉÎúÀ½î gÀ¸ÉÛ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ PÉJ-34 J-2436gÀ n¥Ààgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¥Éà UÀÆqïìUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ gÁeÉÃUËqÀ, gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉìUÁV ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà gÁeÉÃUËqÀ ©£ï ªÀiÁ¯ÉPÀȵÉÚÃUËqÀ, 40 ªÀµÀð, PÀȵÁÚ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, ¨ÁUÀÆgÀÄ ºÉÆç½, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÉå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ CtÚ ²æà PÉ.JA. ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀPÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2,475/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀ±À:
¢£ÁAPÀ: 26-05-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, CgÉúÀ½î ºÉÆç½, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ CAUÀrAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æà E.«. «£ÀAiÀiï, ¦L, r¹L© WÀlPÀ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï  gÁWÀªÉÃAzÀæ, 50 ªÀµÀð, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ  UÁæªÀÄ, CgÉúÀ½î ºÉÆç½, ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2,475/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CgÉúÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.

f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
                                                             ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À

Press Note 26-05-2017

PÁgÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ
¢£ÁAPÀ: 24-05-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, UËqÀUÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà PÀȵÀÚ@ ¸Áé«Ä, gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-05- ºÉZïºÉZï-2999 gÀ ¨ÉÊPï£À°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä  ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, CwÛºÀ½î UÉÃmï, C£ÀߥÀÆuÉðñÀéj ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A§¢¬ÄAzÀ §AzÀ PÉJ-51, JA©-3350 gÀ ZÀªÀgï¯Émï PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÀȵÀÚ @ ¸Áé«Ä ©£ï £ÀAdÄAqÉÃUËqÀ, 23 ªÀµÀð, UËqÀUÉgÉ UÁæªÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀļÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄgÉñï, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
    ¢£ÁAPÀ: 23-05-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ±ÉnÖUÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà gÀAUÀ±ÉnÖ, gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ|| ¥ÀÆeÁ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÄ|| ¥ÀÆeÁ¼À vÀAzÉ ²æà gÀAUÀ±ÉnÖ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉîÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ: PÀÄ|| ¥ÀÆeÁ ©£ï gÀAUÀ±ÀnÖ, 18 ªÀµÀð, 5” Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08177-222444  PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,

                                                             ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.

Press Note 25-05-2017

                      ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ           ¢£ÁAPÀB 25/05/2017.


CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ 4 ¯ÁjUÀ¼À ªÀ±À:
¢£ÁAPÀ: 24-05-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è D®ÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, PÉ.ºÉZï, PÉÆÃmÉ ºÉÆç½, QvÀÛUÀ¼À¯É UÁæªÀÄzÀ PÀȵÉÚÃUËqÀ, gÀªÀgÀ gÁåA¥ï ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß  ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æà ZÀAzÀæ¥Àà, ¦J¸ïL (PÉæöÊA) D®ÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV®èzÉ 1) PÉJ-54-4616, 2) PÉJ-13 J-8395 3) PÉJ-12-J 4057, 4) PÉJ-16 ©-2134 gÀ ¯ÁjUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV PÀȵÉÚÃUËqÀ ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ, 50 ªÀµÀð, ¨ÁåqÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ¥ÁAqÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, ªÀÄAqÀå f¯Éè gÀªÀgÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄîÌAqÀ 4 ¯ÁjUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ D®ÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.
vÁ¬Ä ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 20-05-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ¨ÁuÁzÀºÀ½î UÁæªÀÄ ªÁ¹ ²æêÀÄw D±Á, gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄ|| zsÀ£ÀIJæÃ, 1 ªÀµÀð 2 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ¥ÉÃmÉ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ£À°ègÀĪÀ ±À¤zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æêÀÄw D±Á¼À ¥Àw ²æà F±ÀégÀ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ«£À ZÀºÀgÉ: ²æêÀÄw D±Á ©£ï F±ÀégÀ, 22 ªÀµÀð, 4’5” Cr JvÀÛgÀ, PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. PÀÄ|| zsÀ£ÀIJæà ©£ï F±ÀégÀ, 1 ªÀµÀð, 2 wAUÀ¼ÀÄ, PÉA¥ÀÄ §tÚ, PÉA¥ÀÄ §tÚ  ¥sÁæPï zsÀj¹¸ÀÄvÉÛ.

f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,

                                                     ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.

PRESS NOTE 24-07-2017

                                        ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ            ¢£ÁAPÀB 24/05/2017.


dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ 8 d£ÀgÀ §Az£À 36420/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À

        ¢£ÁAPÀ: 23-05-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀÄUÉÎúÀ½î oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ²æÃ.gÁWÀªÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ gÁwæ gËAqïì£À°èzÁÝUÀ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPï £ÀÄUÉÎúÀ½î ºÉÆç½ CtwUÁæªÀÄzÀ ZËqÉñÀéj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀ  CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁmÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1)ªÉAPÀmÉñÀ ©£ï ²ªÀtÚ, 34ªÀµÀð, CtwUÁæªÀÄ, 2) PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ©£ï dAiÀÄgÁªÀÄAiÀÄå, 42 ªÀµÀð, CtwUÁæªÀÄ, 3) gÀAUÀ¸Áé«Ä ©£ï gÀAUÀ±ÉnÖ, 43ªÀµÀð, CtwUÁæªÀÄ, 4) PÀȵÀÚªÀÄÆwð ©£ï ºÀÄZÉÃUËqÀ, 42 ªÀµÀð, £ÉÆt«£ÀPÉgÉ 5) ¥Àæ¸À£Àß ©£ï £ÀAd¥Àà, 35ªÀµÀð, £ÉÆt«£ÀPÀgÉ 6) gÁªÀÄPÀȵÀÚ ©£ï gÁªÀĸÁé«Ä, 36ªÀµÀð, ºÉÆ£ÉßãÀºÀ½îPÉÆ¥Àà®Ä, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPï 7) ²ªÁ£ÀAzÀ ©£ï £ÁUÀgÁdÄ, 28ªÀµÀð, £ÉÆt«£ÀPÉgÉ  8) ¸Áé«Ä ©£ï CuÉÚÃUËqÀ, 38ªÀµÀð, CtwUÁæªÀÄ, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPï JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  dÆeÁlzÀ°è ¥ÀtQÌnÖzÀÝ  36420=00 £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀÄUÉÎúÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

  D®ÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¥Á¼Àå ºÉÆç½, ¹AUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀmÉÃUËqÀ gÀªÀgÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ  DzÁgï PÁqïð vÀgÀ®Ä D®ÆjUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÉAPÀmÉÃUËqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ²æà £À«Ã£ïPÀĪÀiÁgï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-05-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ: ªÉAPÀmÉÃUËqÀ, 68 ªÀµÀð, 6 Cr JvÀÛgÀ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½ ±Àmïð ©½ ¥ÀAZÉ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ.  PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è D®ÆgÀÄ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08170-218231  PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

   §¸ï ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ZÁ®PÀ ¸ÁªÀÅ, §¸ï£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀjUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄ

¢£ÁAPÀ: 24-05-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è GvÀÛgÀPÀ£ÀßqÀ, ²gÀÆgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀj̪ÀÄQÌ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ °AUÁ£ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀÄ  PÉJ-47-5628  gÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÉÆA¢UÉ  UÉÆÃPÀtð¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä  CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, J£ïºÉZï-206 gÀ¸ÉÛ, ºÉƸÀPÀ®è£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î UÉÃmï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  gÁAUï ¸ÉÊqïUÉ ºÉÆÃV  gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢AiÀÄ°è  ¸Á®ÄªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ  §¸ï ¸ÀA¥ÀÆtð rQÌ dRAUÉÆAqÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV §¸ï ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ °AUÀ£ÁAiÀÄPÀ ©£ï °AUÀ£ÁAiÀÄPÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, §¸ï£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀjUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ²æà CtÚ¥Àà ªÀÄAd£ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  CgÀ¹ÃPÉgÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,

                                                              ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.

Press Note 23-05-2017

                                        ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ            ¢£ÁAPÀB 23/05/2017.

dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, §A¢üvÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,220/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À:
¢£ÁAPÀ: 22-05-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ±ÁAwUÁæªÀÄ ºÉÆç½, ªÀqÀØgÀPÉÆ¥Àà®Ä UÁæªÀÄzÀ gÉʯÉé ºÀ½AiÀÄ PÀ®Äè UÀÄqÉØAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁmÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æà gÉêÀtÚ, ¦J¸ïL, ±ÁAwUÁæªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1) ªÀĺÉÃAzÀæ ©£ï gÀAUÀ¥Àà, 30 ªÀµÀð, 2) ªÀÄzÀ£ï ©£ï ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ, 21 ªÀµÀð, 3) ¸Áé«Ä ©£ï zÁ¸À¨ÉÆë, 38 ªÀµÀð, 4) gÀAUÀ¥Àà ©£ï CtÚAiÀÄå, 51 ªÀµÀð, 5) ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï gÁdtÚ, 38 ªÀµÀð, 6) ªÀÄ°èPÀ ©£ï PÀȵÀÚ, 58 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ªÀqÀØgÀPÉÆ¥Àà®Ä UÁæªÀÄ, ±ÁAwUÁæªÀÄ ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è ¥ÀtQÌnÖzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,220/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ±ÁAwUÁæªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.


¯Áj ¨ÉÊQUÉ rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ ¸ÁªÀÅ

¢£ÁAPÀ: 22-05-2017  gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ªÀÄ°è¥ÀlÖt ºÉÆç½, ªÀiÁUÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ gÀÄzÉæñÀ gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-13-ªÉÊ-9278 gÀ ¨ÉÊQ£À°è ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä  CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ-ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉÆ£ÀߪÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ-05-J-990 gÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ  wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV gÀÄzÉæñÀ ©£À ªÀÄ®è¥Àà, 45 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ªÉÆãÁQë gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.


f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
                                                  ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.

Tuesday, May 23, 2017

PRESS NOTE 22-05-2017

                               ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ       ¢£ÁAPÀB 22/05/2017.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

    FUÉÎ 9 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, ¨ÁuÁªÀgÀ ºÉÆç½, PÉÆAqÀªÁV®Ä UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ PÀĪÀiÁgï, gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ|| C²é¤, aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ²æà wªÀÄä¥Àà, gÀªÀgÀÄ D®ÆgÀÄ ¥ÀlÖt ºÀ¼É ¸ÀAvÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ,  ¢£ÁAPÀ: 20-05-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÄ|| C²é¤AiÀÄ aPÀÌ¥Àà ²æà wªÀÄä¥Àà, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ: PÀÄ|| C²é¤ ©£ï PÀĪÀiÁgï, 21 ªÀµÀð, 5” Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁV ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08170-218231 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PRESS NOTE DATE 21-05-2017

¢£ÁAPÀ 21-05-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w EgÀĪÀÅ¢®è.

PRESS NOTE 20-05-2017


       ¯Áj ¨ÉÊQUÉ rQÌ ¨ÉÊPï£À°èzÀÝ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ         ¢£ÁAPÀB 20/05/2017.

       ¢£ÁAPÀ: 19-05-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ±ÁAwUÁæªÀÄ, ºÉÆç½, PÉ.¨ÁåqÀgÀºÀ½î PÁªÀ®Ä  UÁæªÀÄzÀ  PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ  PÉJ-05-EPïì-4544 gÀ n«J¸ï JPïìJ¯ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄqÉ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ gÀAUÉÃUËqÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ  ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ±ÁAwUÁæªÀÄ ºÉÆç½, J£ïºÉZï-75 ©.JA. gÀ¸ÉÛ, ªÀÄqÉ£ÀÆgÀÄ UÉÃmï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¨sÁUÀ¢AzÀ ºÁ¸À£À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ  PÉJ-20-r-1370 gÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛUÉ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉìUÁV  ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ 1) PÀĪÀiÁgÀ ©£ï DgÉÆÃUÀå¥Àà, 34 ªÀµÀð, PÉ.¨ÁåqÀgÀºÀ½î PÁªÀ®Ä UÁæªÀÄ 2) gÀAUÉÃUËqÀ ©£ï ¯ÉÃmï ªÉÄʯÁjUËqÀ, 54 ªÀµÀð, ªÀÄqÉ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, ±ÁAwUÁæªÀÄ ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ²æà gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  ±ÁAwUÁæªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.


f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,

                                                   ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.

Saturday, May 20, 2017

PRESS NOTE 19-05-2017

                             

                 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ     ¢£ÁAPÀB 19/05/2017.¥Éưøï E¯ÁSÉ ªÀw¬ÄAzÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ zÀ°vÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹gÀĪÀ §UÉÎ
          ºÁ¸À£À f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¢£ÁAPÀB22-05-2017gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ¥Éưøï E¯ÁSÉ ªÀw¬ÄAzÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ zÀ°vÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè zÀ°vÀªÀUÀðzÀªÀgÀÄ, ªÀÄÄRAqÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä CºÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ


     ¢£ÁAPÀ: 17-05-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀÄgÀĪÉPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, UÉÆnÖPÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà ªÀĺÁzÉêÀZÁgï, gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ|| dAiÀIJæÃAiÀÄ£ÀÄß «zÁå¨sÁå¸ÀPÁÌV ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²æêÀÄw £À½£Á, PÁnºÀ½î PÉÆ¥Àà®Ä, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, E°è ©nÖzÀÄÝ, PÀÄ|| dAiÀIJæÃ, CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÄ|| dAiÀIJæÃAiÀÄ vÁ¬Ä ²æêÀÄw ±ÁAvÀPÀĪÀiÁj, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À §qÁªÀuÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄV ZÀºÀgÉ: PÀÄ|| dAiÀIJæà ©£ï ªÀĺÁzÉêÀZÁgï, 20 ªÀµÀð, 5” Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08172-268967 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Thursday, May 18, 2017

PRESS NOTE 18-05-2017

                                     


                   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ   ¢£ÁAPÀB 18/05/2017.


ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 08-08-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ¸ÀÄtÚPÀ®Äè ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀȵÉÚÃUËqÀ gÀªÀgÀÄ d«Ää£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀȵÉÚÃUËqÀ gÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ®QëöäzÉë gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-05-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ  oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ: PÀȵÉÚÃUËqÀ, 54 ªÀµÀð, 5’6’’ Cr JvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08172-273308PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 16-05-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ¨É®ªÀvÀºÀ½î zÁSÉè UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ|| vÉÃd¹é¤, ºÀ§â£ÀWÀlÖ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÄ|| vÉÃd¹é¤AiÀÄ vÀAzÉ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀAqÀ¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ: PÀÄ|| vÉÃd¹é¤ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, 18 ªÀµÀð, 5” Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. F ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è  08174-220630 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.


Wednesday, May 17, 2017

PRESS NOTE 17-05-2017

                              


                ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ        ¢£ÁAPÀB 17/05/2017.¨ÉÊPï ¨ÉæÃPï£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¨ÉÊPï »A§¢ PÀĽwzÀݪÀ£À ¸ÁªÀÅ
¢£ÁAPÀ: 15-05-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, UÀAqÀ¹ ºÉÆç½, dPÀÌ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà eÉ.JA. PÀĪÀiÁgï gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-13-EJ-4141 gÀ ¨Á§ÄÛ ¨ÉÊPï£À°è D®ÆjUÉ §A¢zÀÄÝ, D®Æj£À°è aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà «dAiÀiïPÀĪÀiÁgï, gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉÊPï£À°è zÉÊvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä D®ÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¥Á¼Àå ºÉÆç½, £À®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨ÉÊPï£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÀªÀiïì ºÀwÛ¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀļÁVzÀÄÝ, aQvÉìUÁV ºÁ¸À£À J£ïrDgïPÉ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, ²æà PÀĪÀiÁgï ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, 26 ªÀµÀð, dPÀÌ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, UÀAqÀ¹ ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, gÀªÀgÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ vÀAzÉ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛ.
¨ÉÊPï rQÌ, ¥ÁzÁZÁj ¸ÁªÀÅ

FUÉÎ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÉÃ¥Á¼À ªÁ¹ ²æà gÁªÀÄÄ gÀªÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, JA¢£ÀAvÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-05-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ qÉÊj ªÀÈvÀÛzÀ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÁ¸À£À-CgÀ¹ÃPÉgÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉÄÊ ræêÀiï ¨Ágï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÉJ-13-EeÉ-5595 gÀ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà gÁªÀÄÄ gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ  gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉìUÁV ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ²æà gÁªÀÄÄ, £ÉÃ¥Á¼À gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï C«ÄÃgï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, May 16, 2017

PRESS NOTE : 16-05-2017

                  ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ            ¢£ÁAPÀ:  16-05-2017

¨ÉÊPïUÀ¼À ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT rQÌ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ, M§âjUÉ UÁAiÀÄ.
    ¢£ÁAPÀ: 14-05-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, zÀqÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà zÉêÀgÁdÄ @ zÉêÀÅ gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-50 PÉ-3521 gÀ ¨ÉÊPï£À°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÀÄ lªÀÄmÉÆà ºÀtÂÚ£À aî vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt-ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, CqÀUÀÆgÀÄ UÉÃmï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ-09 qÀÆèöå-915gÀ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÉëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æà zÉêÀgÁdÄ @ zÉêÀÅ ©£ï ªÀÄjAiÀÄAiÀÄå, 21 ªÀµÀð, zÀqÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉÊPï »A§¢ PÀĽwzÀÝ ²æà ¥ÀgÀªÉÄñï, gÀªÀjUÉ ¸ÀºÀ gÀPÀÛgÀUÁAiÀļÁVzÀÄÝ, ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ vÀAzÉ ²æà ªÀÄjAiÀÄAiÀÄå, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛ.
            
ºÀÄqÀÄV  PÁuÉ                 
    ¢£ÁAPÀ: 14-05-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, »jøÁªÉ ºÉÆç½, £ÀÄUÉÎúÀ½î PÁæ¸ï ªÁ¹ ¥ÀÄlÖ¸Áé«ÄZÁj gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀĵÁ PÉ.¦ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æà C£ÀĵÁ PÉ.¦. gÀªÀgÀ vÀAzÉ ²æà ¥ÀÄlÖ¸Áé«ÄZÁj gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  »jøÁªÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ: C£ÀĵÁ PÉ.¦. ©£ï ¥ÀÄlÖ¸Áé«ÄZÁj, 18 ªÀµÀð, 5’3’’ Cr JvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèÃµï ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è »jøÁªÉ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08176226888 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.
ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ

     ¢£ÁAPÀ : 02-05-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, ¨ÁUÀÆgÀÄ ºÉÆç½, ©zÀgÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æêÀÄw £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä, gÀªÀgÀÄ §Ä¢ÝªÀiÁAzÀågÁVzÀÄÝ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æêÀÄw £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä gÀªÀgÀ vÀªÀÄä ²æà ¥Á®PÉëÃUËqÀ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÄUÉÎúÀ½î ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄvÉÛãÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ : ²æêÀÄw £ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA ¯ÉÃmï £ÁUÉñï, 32 ªÀµÀð, 5’5’’ Cr JvÀÛgÀ, UÉÆâü ªÉÄÊ §tÚ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ.  ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ  PÉA¥ÀÄ gÀ«PÉ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ºÉAUÀ¹£À ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08176-233033 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PRESS NOTE : 15-05-2017

                    ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ       ¢£ÁAPÀ:  15-05-2017


F ¢ªÀ¸À ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀĪÀÅ¢®è.


Monday, May 15, 2017

PRESS NOTE : 14-05-2017

                        ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ            ¢£ÁAPÀ:  14-05-2017

dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ 5 d£À §AzsÀ£À, §A¢üvÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ2,060/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À

  ¢£ÁAPÀ: 13-05-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, eÁªÀUÀ¯ï ºÉÆç½, ºÉƸÀPÀ¯Áår UÁæªÀÄzÀ ¥Á¥ÀtÚ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æà ºÉZï.Dgï. £ÀlgÁeï, gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1) gÁdAiÀÄå, 40 ªÀµÀð, GArUÀ£Á¼ÀÄ UÁæªÀÄ, eÁªÀUÀ¯ï ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ 2) gÁdtÚ ©£ï §¸ÀªÀAiÀÄå,  60 ªÀµÀð, PÀ¯Áår UÁæªÀÄ, eÁªÀUÀ¯ï ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ 3) gÁªÀÄÄ ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ, 42 ªÀµÀð, JA ºÉƸÀPÉÆ¥Àà®Ä UÁæªÀÄ, eÁªÀUÀ¯ï ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ 4) PÀĪÀiÁgÀ ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà, 40 ªÀµï, GArUÀ£Á¼ÀÄ UÁæªÀÄ, eÁªÀUÀ¯ï ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ 5) D£ÀAzÀ ©£ï §¸À¥Àà, 32 ªÀµÀð, PÀ¯Áår UÁæªÀÄ, eÁªÀUÀ¯ï ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è ¥ÀtQÌnÖzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2,060/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ eÁªÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.

AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À rQÌ, C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¹£À ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ.

¢£ÁAPÀ: 13-05-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ®QëöäzÉêÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà ¸ÀÄgÉñï, gÀªÀgÀÄ  ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀ®Ä CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½,  ¸ÀƼÉPÉgÉ UÉÃmï  ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä Hj£À gÀAUÀ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ d«Ää£À J£ïºÉZï-206 gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀÄmï¥Ávï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35-37 ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢zÀÄÝ, ±ÀªÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ«PÉ PÉA¥ÀÄ §tÝzÀ ®AUÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. UÀÄAUÀÄgÀÄ PÀÆzÀ®Ä, ªÀÄÈvÉAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É vÁAiÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ©½ ¯ÉÆúÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ, JqÀzÀ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÉÛ. §®zÀ PÁ°£À°è PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ zÁgÀ PÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²æà ¸ÀÄgÉñï, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ CgÀ¹ÃPÉgÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛ. F ªÀÄÈvÀ ºÉAUÀ¹£À §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä 08174-232237PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 12-05-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀtPÀmÉÖ ºÉÆç½, AiÀiÁZÀUÉÆÃqÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà §¸ÀªÀgÁd¥Àà, gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ|| ªÉÊ.©. ©AzÀÄ, CgÀ¹ÃPÉgÉ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV ¦AiÀÄĹ ¥sÀ°vÁA±À £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÄ|| ªÉÊ.©. ©AzÀļÀ vÁ¬Ä ²æêÀÄw «±Á®ªÀÄä, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁuÁªÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ: PÀÄ|| ªÉÊ.©. ©AzÀÄ ©£ï §¸ÀªÀgÁd¥Àà, 18 ªÀµÀð, 5” Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. F ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08174-235633 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Saturday, May 13, 2017

PRESS NOTE : 13-05-2017

                    ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                ¢£ÁAPÀ:13-04-2017

                             ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ :09-05-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9.00 UÀAmÉ  ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPï UÀAqÀ¹ ºÉÆç½ ¨ÁUÀÆgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ gÀAUÉÃUËqÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆïÁQë ªÀģɬÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¯ÉÆïÁQë gÀªÀgÀ vÀAzÉ gÀAUÉÃUËqÀ gÀªÀgÀÄ ¢ :12-05-2017 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  UÀAqÀ¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄV ZÀºÀgÉ : ¯ÉÆïÁQë ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ, 21ªÀµÀð, 5.1 Cr JvÀÛgÀ, ©½ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÉÆîĪÀÄÄR, PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ ©½  §tÚzÀ ZÀÆrzÁgï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄV ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è UÀAqÀ¹ ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08174-220630 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

n«J¸ï JPïìJ¯ïUÉ mÁåAPÀgï rQÌ MAzÀÄ ¸ÁªÀÅ : ¢£ÁAPÀ: 12-05-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00  UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPï §¸ÀªÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ®PÀëöätUËqÀ gÀªÀgÀÄ PÁåvÀ£ÀºÀ½îUÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¸ÁªÁVzÀÝjAzÀ PÁåvÀ£ÀºÀ½îUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉJ-13-Er-3243gÀ n«J¸ï JPïìJ¯ï£À°è PÁåvÀ£ÀºÀ½î PÁæ¸ï¤AzÀ ¸Àé®à »AzÉ CAzÀgÉ ºÁ¸À£À-ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÁ¸À£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ-06-¹-1457gÀ mÁåAPÀgï ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ n«J¸ï JPïìJ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ®PÀëöätUËqÀ gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ ©zÁÝUÀ mÁåAPÀgï ºÀjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ®PÀëöätUËqÀ, 52 ªÀµÀð, §¸ÀªÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPï gÀªÀgÀÄ  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉƼÀ£ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, May 12, 2017

PRESS NOTE : 12-05-2017

                     ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ            ¢£ÁAPÀ:  12-05-2017

PÁj£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à, PÁj£À°èzÀÝ M§âgÀÄ ¸ÁªÀÅ ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
  ¢£ÁAPÀ: 11-05-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, PÀÄ¥Àà½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ²æà ¥ÀgÀªÉÄñï gÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw PÁªÀå ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ PÀÄ|| CAQvÁ, ZÁ®PÀ ²æà ±ÀgÀvï gÀªÀgÉÆA¢UÉ JAºÉZï-17 JeÉqï-4407 gÀ KjnUÁ PÁj£À°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, UËqÀUÉgÉ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ¸Á®UÁªÉÄ ºÉÆç½, ®QëöäÃ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁj£À°èzÀÝ ²æà ®PÀëöäuï, gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉìUÁV ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, aPÀvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ²æà ®PÀëöäuï ©£ï ®PÉëöäÃUËqÀ, 32 ªÀµÀð, PÀÄ¥ÀའUÁæªÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, gÀªÀgÀÄ aPÀvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ²æà ¥ÀgÀªÉÄñï,  ²æêÀÄw PÁªÀå, PÀÄ|| CAQvÁ, gÀªÀjUÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ CtÚ ²æà ¥ÀgÀªÉÄñï, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄAqÀå f¯Éè, PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ vÁ®ÆèPÀÄ, QPÉÌÃj UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà JA.¦. PÉA¥ÉÃUËqÀ, gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ|| C¦ðvÁ, gÀªÀgÀÄ ºÁ¸À£ÀzÀ gÁfêï PÁ¯ÉÃf£À°è G¥À£Áå¸ÀQAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¯Éèà ¦.f.AiÀÄ°èzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 08-05-2017 gÀAzÀÄ ªÉƨÉʯïUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀA¥ÀðPÉÌ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¦f ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ºÀÄqÀPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉƨÉÃPÉAzÀÄ PÀÄ|| C¦ðvÁ¼À vÀAzÉ ²æà JA.¦. PÉA¥ÉÃUËqÀ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ : PÀÄ|| C¦ðvÁ ©£ï JA.¦. PÉA¥ÉÃUËqÀ, 25 ªÀµÀð, 5’’ Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèÃµï ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ.  ¦.f.¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ.. EªÀgÀ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08172-268967 PÉÌ ¸ÀA¥ÀðQ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PRESS NOTE : 11-05-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                                        ¢£ÁAPÀ: 11-05-2017
dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ 9 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, §A¢üvÀjAzÀ 5740/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À
¢£ÁAPÀ: 10-05-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ LnL PÁ¯ÉÃeï »A¨sÁUÀzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¹¦L  ²æà ªÀ¸ÀAvï ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1) ªÀÄÄgÀĽ ©£ï PÀA¨ÉÃUËqÀ, 37 ªÀµÀð, PÀqÀ«£ÀPÉÆÃmÉ, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ 2) ªÀÄAZÀÆgï ¥ÁµÀ ©£ï ¯ÉÃmï C§Äݯï gÀªÀÇ¥sï, 32 ªÀµÀð, §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr ©Ã¢, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖt 3) D° ©£ï eÁ»zï D°,38 ªÀµÀð, ²AiÀiÁªÉƺÀ¯Áè, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖt 4) ZÀAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ©£ï ¯ÉÃmï ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ, 26 ªÀµÀð, PÀqÀ«£ÀPÉÆÃmÉ, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ 5) «PÀæA D° ©£ï ¥ÁªÀiÁð£ï D°, 33 ªÀµÀð, PÀqÀ«£ÀºÉƸÀ½îPÉÆ¥Àà®Ä, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ  6) ªÀĺÀªÀÄzï D° §£ï ªÀÄÄeÁ¬Äzï D°, 32 ªÀµÀð, ²AiÀiÁªÉƺÀ¯Áè, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖt 7) ¸À°ÃA ©£ï d»Ãgï SÁ£ï, 38 ªÀµÀð, ®µÀÌgï ªÉƺÀ¯Áè,  ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖt 8) CtÚAiÀÄå ©£ï gÀªÉÄñÀ, 28 ªÀµÀð, CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ, ºÁ¸À£À 9) ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©£ï zÁåªÀ¥ÀàUËqÀ,40 ªÀµÀð, £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 5740/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï¤AzÀ E½AiÀÄÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ¸ÁªÀÅ

¢£ÁAPÀ: 09-05-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, PÀmÁÖAiÀÄ ºÉÆç½, UÉÆgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä, gÀªÀgÀÄ ºÁ¸À£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉJ-19 J¥sï-3217 gÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ºÀwÛ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ®UÉÎÃeï£ÀÄß ©lÄÖ §A¢zÉÝÃ£É §¸ï ¤°è¹ JAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÁUÀ ºÁ¸À£À-CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ gÀ¸ÉÛ, gÉÃtÄPÀªÀÄä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §¸ï E½AiÀÄĪÁUÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¹ì£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹zÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æà ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä, gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À AiÀÄĤn ¹n ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  ²æà ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ©£ï ¯ÉÃmï ®PÉÌÃUËqÀ, 55 ªÀµÀð, UÉÆgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, PÀmÁÖAiÀÄ ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ  ªÀÄÈvÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ¥ÉæêÀĪÀÄä gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆgÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå  PÁuÉ

¢£ÁAPÀ : 08-05-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖtzÀ vÉ®ÄUÀgÀ ©Ã¢ ªÁ¹ ²æà ©.J£ï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ ¨ÉÊPï£À°è ¥ÀlÖtzÀ ZÉ£ÁßA©PÀ PÀ¯ÁåtzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æà ªÀÄAdÄ£Áxï, gÀªÀgÀÄ ¥Àwß ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöäà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ  ZÀºÀgÉ: ²æà ©.J£À. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, 52 ªÀµÀð, 5” Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½ ±Àmïð PÀ¥ÀÄà ¥sÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. F ªÀåQåAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08175- 273308 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

        ¢£ÁAPÀ: 26-04-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, zÀÄzÀÝ ºÉÆç½, QvÀÛ£ÀPÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAeÉÃUËqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀÄ ºÁ¸À£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ  ¸ÀĪÀÄ gÀªÀgÀ CtÚ ²æà ªÉÆúÀ£ï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:10-05-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ: ¸ÀĪÀÄ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ, 19 ªÀµÀð, 5’3’’ Cr JvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è zÀÄzÀÝ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08172-223935 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Wednesday, May 10, 2017

PRESS NOTE : 10-05-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                         ¢£ÁAPÀ: 10-05-2017


¯Áj ¨ÉÊQUÉ rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ

     ¢£ÁAPÀ: 08-05-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, PÀmÁÖAiÀÄ ºÉÆç½, ªÀiÁgÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ GªÉÄñÀ gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ  PÉJ-13-FeÉ-5768  ¸ÁÖgï ¹n ¨ÉÊQ£À°è  ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀļÀUÀ¼À¯É UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä  ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖt, ©.JA. gÀ¸ÉÛ, UÀÄgÀÄzÉÃªï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄA¨sÁUÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ  nJ£ï-29-J«-3488 gÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV  GªÉÄñÀ ©£ï £ÁUÉñï, 20 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ vÀAzÉ ²æà £ÁUÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À rQÌ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ

     ¢£ÁAPÀ: 05-05-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ¨ÉÆÃgÀ£ÀPÉÆ¥Àà®Ä UÁæªÀÄzÀ ¹zÉÝÃUËqÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨ÉÆÃgÀ£ÀPÉÆ¥Àà®Ä UÉÃmï ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  CgÀ¹ÃPÉgÉ-ºÁ¸À£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â D¸Á«Ä ©¢ÝzÀÄÝ, ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ,ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀévÀÜ£ÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀ°®è. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ,  aQvÉìUÁV CgÀ¹ÃPÉgÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 09-05-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄÈvÀgÀ ZÀºÀgÉ: C¥ÀjZÀvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀåQÛ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 85 ªÀµÀð,PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ±Àmïð, ZÉPïì ¥ÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÄRzÀ°è ©½ UÀqÀØ«gÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ²æà ¹zÉÝÃUËqÀgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ CgÀ¹ÃPÉgÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ mÁæöåPÀÖgï ªÀ±À

     ¢£ÁAPÀ: 09-05-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  CgÀ¹ÃPÉgÉ ¥ÀlÖt, ©.f.ºÀnÖ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦L ²æà ¤gÀAd£ÀPÀĪÀiÁgï, PÉ.E. CgÀ¹ÃPÉgÉ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ  gËAqïì PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ zsÀ£À®Qëöä  ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄA¨sÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ  CPÀæªÀĪÁV ¸ÀPÁðj ¸ÀévÁÛzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß £ÁUÀwºÀ½î PÉgɬÄAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  PÉJ-13-n©-2527 gÀ mÁæöåPÀÖgï£À°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ªÀÄzsÀÄ ©£ï ªÀiÁzÀ±ÉnÖ, 32 ªÀµÀð, ºÀ¼ÉPÀ®è£ÁPÀ£ÀºÀ½î vÁAqÀå, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  CgÀ¹ÃPÉgÉ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.


Tuesday, May 9, 2017

PRESS NOTE : 09-05-2017

  
¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ/¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  

¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ 4 ¸ÉêÉUÀ¼ÁzÀ 1. Complaint  - PÀA¥ÉèöÊAmï(zÀÆgÀÄ) 2. Loss of Document/Mobile Phone  -  zÁR¯Áw/ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄî«PÉ  3. Locked House - ©ÃUÀ ºÁQgÀĪÀ ªÀÄ£É 4. Senior Citezen Registration - »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ £ÉÆAzÀt EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ ¨ÁgÀzÉà £ÉÃgÀªÁV D£ï¯ÉÊ£ï£À°è zÀÆgÀÄ zÁR°¸À®Ä F ªÉ¨ï ¸ÉÊmï https://Policeseva.ksp.gov.in C£ÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw/vÁ®ÄèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw PÀZÉÃjAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÀĮ̫®èzÉ EAlgï£ÉÃmï G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EAlgï£Émï / ªÉƨÉÊ¯ï  EAlgÀ£ÉÃmï ¸Ë®¨sÀå ºÉÆA¢zÀªÀgÀÄ  £ÉÃgÀªÁV zÀÆgÀ zÁR°¸À®Ä ªÉÆzÀ®Ä £ÉÆAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀÆgÀÄ zÁR°¸À§ºÀÄzÀÄ. F 4 ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉêÉUÉ MzÀV¹gÀĪÀÅzÁV ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ AiÀÄ°è ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. 

          ,                                     ¢£ÁAPÀ: 09-05-2017        CPÀæªÀĪÁV UÁæ£ÉÊmï PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À, PÀ®Äè ¸ÀªÉÄÃvÀ ¯Áj ªÀ±À 


  ¢£ÁAPÀ: 09-05-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JJ¸ï¦ qÁ|| CgÀÄuï PÉ. ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ G¥À-«¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ-ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ, DgïDgïDgï qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAzÉ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ PÉJ-13-J-6303 gÀ ¯ÁjAiÀÄ°è UÁæ£ÉÊmï PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV  AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV PÀȵÉÚÃUËqÀ ©£ï ¯ÉÃmï ¤AUÉÃUËqÀ, 49 ªÀµÀð, vÀmÉÖPÉgÉ UÁæªÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀÄ ¨ÉÊQUÉ rQÌ ¨ÉÊPï£À°èzÀÝ M§âgÀ ¸ÁªÀÅ E§âjUÉ UÁAiÀÄ
                                         
     ¢£ÁAPÀ: 08-05-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-10 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ±ÁAwUÁæªÀÄ ºÉÆç½, ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨ÉÆÃgÉÃUËqÀ@ ¥Á¥ÀtÚ gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ  PÉJ-04-EJPïì-9921 gÀ n«J¸ï JPïìJ¯ï ºÉ« qÀÆån ¸ÀÆÌlgï£À°è ºÉAqÀw vÀAUÀåªÀÄä ºÁUÀÆ ªÉƪÀÄäUÀ CPÀëAiÀiï£À£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä  J£ïºÉZï-75  gÀ¸ÉÛ CAvÀ£ÀºÀ½î UÉÃmï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A§¢¬ÄAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ  PÉJ-42-JA-6807 gÀ PÁgÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛUÉ ©zÀÄÝ, wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV  ¨ÉÆÃgÉÃUËqÀ @ ¥Á¥ÀtÚ, 55 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ vÀAUÀåªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ CPÀëAiÀiï£À£ÀÄß aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ²æà PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï.© gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

mÁæPïì ¥À°Ö mÁæPïì£À°è M§âgÀ ¸ÁªÀÅ G½zÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ

¢£ÁAPÀ: 08-05-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, zÉêÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀ¸ÀªÀÄt gÀªÀgÀÄ PÉJ-13-J-2625 gÀ næ¥ï ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ mÁæPïì£À°è PÀĽvÀÄ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ºÉÆ£ÀߪÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæPïì ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ mÁæPïÖ ¥À°ÖAiÀiÁV mÁæPïì£À°è PÀĽwÛzÀªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉìUÁV  CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀgÀ¸ÀªÀÄtÂ, 35 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, G½zÀªÀjUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ  ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ²æà ZÀAzÉæÃUËqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
< 

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
                                                           ,               ¢£ÁAPÀ: 30-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, zÀÄzÀÝ ºÉÆç½, §¸ÀªÀWÀlÖ  UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀ¥Àà @ zÁåªÉÃUËqÀ gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ zÁåªÀ¥Àà gÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-05-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ: zÁåªÀ¥Àà @ zÁåªÉÃUËqÀ, 52 ªÀµÀð, 5’6’’ Cr JvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è zÀÄzÀÝ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08177-222444 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PRESS NOTE : 08-05-2017

             ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ            ¢£ÁAPÀ : 08-05-2017

ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ

       ¢£ÁAPÀ: 06-05-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, CUÀÎzÁ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ NAPÁgÀªÀÄÆwð gÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ¤ªÀÄð® ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ªÀÄð® gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ  UÀuÉñï¥Àæ¸Ázï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉîÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À ZÀºÀgÉ: ¤ªÀÄð® PÉÆA NAPÁgÀªÀÄÆwð, 45 ªÀµÀð, 5’5’’ Cr JvÀÛgÀ, UÉÆâüªÉÄʧtÚ, PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÉÃgÀ¼É §tÚzÀ ¹ÃgÉ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ¨ÉîÆgÀÄ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08177-222444 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÁåAlgï ªÁºÀ£À ¨ÉÊQUÉ rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ

     ¢£ÁAPÀ: 07-05-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ªÀÄ°è¥ÀlÖt ºÉÆç½, ªÀÄÆrUÉgÉ UÁæªÀÄzÀ VjUËqÀ gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ  PÉJ-17-«-2494  gÀ »gÉƺÉÆAqÁ ¨ÉÊQ£À°è  CgÀPÀ®UÀÆrUÉ ªÀÄzÀĪÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ-ªÀÄ®è¥ÀlÖt gÀ¸ÉÛ, CrPɨÉƪÉÄäãÀºÀ½î  UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  PÉJ-18-J-2052 gÀ PÁåAlgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV VjUËqÀ ©£ï ¯ÉÃmï ZÀ£ÉßÃUËqÀ, 58 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ²æà ªÉÆUÀtÚUËqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

n¥Ààgï ¯Áj ¨ÉÊQUÉ rQÌ  ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ

     ¢£ÁAPÀ: 07-05-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  PÉÆqÀUÀÄ f¯Éè, ±À¤ªÁgÀ¸ÀAvÉ ºÉÆç½, ºÉƸÀUÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ UÀuÉñÀ gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-12-PÉ-9332 »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¨ÉÊQ£À°è  PÉÆt£ÀÆjUÉ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, PÉÆt£ÀÆgÀÄ PÉgÉAiÀÄ KjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ-53-©-0790 gÀ n¥Ààgï ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV  UÀuÉñÀ ©£ï ¥ÀgÀªÉÄñÀ, 22 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ²æà PÀȵÉÚÃUËqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆt£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉÊPï¤AzÀ ©zÀÄÝ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ

     ¢£ÁAPÀ: 0-05-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, eÁªÀUÀ¯ï ºÉÆç½, zÁåªÉÄãÀºÀ½îºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¯ÉÆÃPÉñï£ÁAiÀÄÌ gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ  PÉJ-13-Ef-3906  gÀ »gÉÆà ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ¨ÉÊQ£À°è ¨ÁuÁªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ eÁªÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁªÀAvÀ£ÀºÀ½î UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¨ÉÊPï£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛUÉ ©zÀÄÝ, wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV  aQvÉìUÁV  ¨ÁuÁªÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ  ¯ÉÆÃPÉñÀ£ÁAiÀÄÌ ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ£ÁAiÀÄÌ, 45 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ²æà PÀȵÀÚ£ÁAiÀÄÌ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ eÁªÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.


PÁgÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ, E§âgÀ ¸ÁªÀÅ


  ¢£ÁAPÀ : 07-05-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, eÁªÀUÀ¯ï ºÉÆç½, °AUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà ªÀįÉèñïUËqÀ, gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-13 EJ¥sï-4480 gÀ ¨ÉÊPï£À°è CPÀÌ£ÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ©PÉÆÌÃqÀÄ ºÉÆç½, ZÀAzÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ºÀUÀgÉ-ºÀÄ®ÄUÀÄAr gÀ¸ÉÛ, ºÀAzÁæ¼ÀÄ ¨ÁgÉ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ-02-JAr-6990 gÀ E£ÉÆßêÁ PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀįÉèñïUËqÀ,  42 ªÀµÀð, °AUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, eÁªÀUÀ¯ï ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä, 45 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢ºÀ½î UÁæªÀÄ, ªÀiÁ¢ºÀ½î ºÉÆç½, ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²æà ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ eÁªÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.