* * * * * * HASSAN DISTRICT POLICE

Tuesday, January 24, 2017

PRESS NOTE : 24-01-2017


¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À
                   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ           ¢£ÁAPÀ: 24-01-2017

SÁ¸ÀV §¸ï ¨ÉÊQUÉ rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ

¢£ÁAPÀ : 23-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ¨É¼ÀUÀÄA§ UÁæªÀÄzÀ ªÀȵÀ¨ÉÃAzÀæ gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ  PÉJ-13-E¹-4837 gÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¤Ãj£À ªÁå¥ÁgÀPÉÌ CgÀ¹ÃPÉgÉ ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃV ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä  CgÀ¹ÃPÉgÉ-w¥ÀlÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, PÀAvÉãÀºÀ½î PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ J£ïºÉZï-206 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ w¥ÀlÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ  PÉJ-15-9189 gÀ SÁ¸ÀV §¸ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛUÉ ©zÀÄÝ,  wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀȵÀ¨ÉÃAzÀæ ©£ï ªÀĺÀzÉêÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ vÀAzÉ ²æà ªÀĺÀzÉêÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ CgÀ¹ÃPÉgÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀÄ ¨ÉÊQUÉ rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ

¢£ÁAPÀ: 22-01-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ¸Á®UÁªÉÄ ºÉÆç½, AiÀÄ®UÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ QgÀuï gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-13-EJ-8328 gÀ ¨ÉÊQ£À°è  ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ¸Á®UÁªÉÄ ºÉÆç½, ºÁ¸À£À-¤lÆÖgÀÄ gÀ¸ÉÛ, PÉ®ªÀwÛ ¨ÁgÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  »A¢¤AzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉìUÁV ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÉå QgÀuï, 23 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ²æà £ÁUÉñï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ E§âgÀ §AzsÀ£À, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ mÁæöåPÀÖgï ªÀ±À

¢£ÁAPÀ: 24-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-20 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, zÉÆqÀتÀÄUÉÎ ºÉÆç½, ¨É¼ÀªÁr ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¹¦L ²æà ²ªÀgÁeï Dgï ªÀÄÄzÉÆüï, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É¼ÀªÁr ¸ÀPÀð¯ï£À°è  PÉJ-13-n©-6926 gÀ ¸ÀégÁeï 735 J¥sï E mÁæöåPÀÖgï£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV  ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀlÖzÉ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV  1) gÀAUÀ¥Àà ©£ï UÉÆ«AzÉÃUËqÀ, 28 ªÀµÀð, ºÁ£ÀUÀ¯ï UÁæªÀÄ, zÉÆqÀتÀÄUÉÎ ºÉÆç½, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ 2) ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ, 50 ªÀµÀð, ¨É¼ÀªÁr UÁæªÀÄ, zÉÆqÀتÀÄUÉÎ ºÉÆç½, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  PÉÆt£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAqÀ¸ÀÄ PÁuÉ

FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀĪÀÄPÀÆj£À ¤Ã®PÀAoÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÁ¹ ²æà JA. gÉÃtÄPÁ¥Àæ¸Ázï, gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¢ªÀå¥Àæ¸Ázï, gÀªÀgÀÄ ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄvÀÆÛmï ¥sÉÊ£Á£ïì°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 19-01-2017 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æà JA. ¢ªÀå¥Àæ¸Ázï gÀªÀgÀ vÀAzÉ ²æà gÉÃtÄPÀ¥Àæ¸Ázï gÀªÀgÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjUÉ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ¢£ÁAPÀ: 23-01-2017 gÀAzÀÄ ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ UÀAqÀ¹£À ZÀºÀgÉ: ²æà JA. ¢ªÀå¥Àæ¸Ázï ©£ï gÉÃtÄPÁ¥Àæ¸Ázï, 5” Cr JvÀÛgÀ, ©½ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½ ±Àmïð, PÀ¥ÀÄà ¥ÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï 08172-26833 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Monday, January 23, 2017

PRESS NOTE : 23-01-2017


¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À
             ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ               ¢£ÁAPÀ: 23-01-2017

CPÀæªÀĪÁV mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ E§âgÀ §AzsÀ£À, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ 2 mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À ªÀ±À:

       ¢£ÁAPÀ: 22-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt-ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, wgÀĪÀÄ® ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æà J¸ï.¦. «£ÉÆÃzïgÁeï, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) PÉJ-13 n©-4338 ªÀÄvÀÄÛ 2) PÉJ-13 nJ-3870 gÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ, 40 ªÀµÀð, 2) ¢£ÉÃ±ï ©£ï ªÀÄÄzÉÝÃUËqÀ, 38 ªÀµÀð, ªÀiÁgÀ±ÉnÖºÀ½î UÁæªÀÄ, ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ºÉÆç½, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ 2 mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.

PRESS NOTE : 22-01-2017

                          ¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.
            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                               ¢£ÁAPÀ:22-01-2017
CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£À §AzsÀ£À, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ mÁæPÀÖgï ªÀ±À :-
    ¢£ÁAPÀ:22-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀVΣÀ eÁªÀ 12.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPï ºÀ¼ÉéÃqÀÄ ºÉÆç½ ¸ÀªÁ¹ºÀ½îUÁæªÀÄzÀ PÉgÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨ÉîÆgÀÄ ¹¦L ²æÃ.¯ÉÆÃPÉñï gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ºÁ®¥Àà ©£ï ¥ÀÄ¥ÉàÃUËqÀ, 39ªÀµÀð, «ÃgÀzÉêÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgï ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉéÃqÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ vÁ¬Ä  PÁuÉ
      ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ vÁ®ÆèPï ¸ÀAvÉèÁZÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ gÁeÉÃUËqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®vÁ¼À£ÀÄß ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPï PÀAZÀªÀiÁgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ AiÉÆÃUÉñÀ gÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:19-01-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ®vÁ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ ¸ÁUÀgï£ÉÆA¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ®vÁ¼À vÀAzÉ gÁeÉÃUËqÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21-01-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À ZÀºÀgÉ: ®vÁ PÉÆÃA AiÉÆÃUÉñÀ, 30ªÀµÀð,  5 Cr JvÀÛgÀ, UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, PÉÆîĪÀÄÄR, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ, ¸ÁUÀgï ©£ï AiÉÆÃUÉñÀ, 6ªÀµÀð, EªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ºÁ¸À£À UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08172-268630PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ 8 d£ÀgÀ §AzsÀ£À 2650/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À
        ¢£ÁAPÀ: 21-01-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPï ºÀA¥Á¥ÀÄgÀ ºË¹AUï ¨ÉÆÃqïð ¸À«ÄÃ¥À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁmÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ²æÃ.gÀ«QgÀuï gÀªÀjUÉ  §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1)wªÉÄäÃUËqÀ ©£ï ¯ÉÃoï FgÉÃUËqÀ,  50ªÀµÀð, vÉÃdÆgÀÄ PÉÆ¥Àà®Ä 2) ¸ÀĤ¯ï PÀĪÀiÁgï ©£ï ºÉÆ£ÀßAiÀÄå 24ªÀµÀð, §ArºÀ½îUÁæªÀÄ, 3) ¨sÀgÀvï ©£ï ºÉÆ£ÀߥÀà, 27ªÀµÀð, PÀwÛªÀįÉèãÀºÀ½î  4) ¥Àæ¢Ã¥À ©£ï gÀªÉÄñÀ, 27ªÀµÀð, ªÀÄ®è¥ÀlÖt gÀ¸ÉÛ, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ 5) gÀAUÀ£ÁxÀ ©£ï £À®ÆègÀAiÀÄå 38ªÀµÀð, PÉÆÃmÉ, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ, 6) ®PÀëöät ©£ï zÉêÀgÁdÄ, 24ªÀµÀð, UÀÄqÀØ£ÀPÉÆ¥Àà®Ä, 7) PÀȵÀÚ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ, 40 ªÀµÀð, ºÀA¥Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ 8) ¸ÀuÉÚÃUËqÀ ©£ï ¯ÉÃmï gÁªÉÄÃUËqÀ, 52ªÀµÀð, gÁªÉÄãÀºÀ½îPÉÆ¥Àà®Ä J®ègÀÆ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPï JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  dÆeÁlzÀ°è ¥ÀtQÌnÖzÀÝ  2650=00 £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ :19-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPï PÁAvÀgÁd¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ PÀȵÀÚ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀÄ®vÁ ªÀģɬÄAzÀ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖtPÉÌ PÀA¥ÀÆålgï PÁè¹UÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄ®vÁ gÀªÀgÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ gÀªÀgÀÄ ¢ :21-1-2017 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄV ZÀºÀgÉ : ¸ÀĪÀÄ®vÁ ©£ï PÀȵÀÚ, 21ªÀµÀð, 5.1 Cr JvÀÛgÀ, ©½ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÉÆîĪÀÄÄR, PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦APï  §tÚzÀ ZÀÆrzÁgï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄV ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08176-257229 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ

     ¢£ÁAPÀ :20-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ mË£ï ±ÀAPÀgÀªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÁ¹ gÁWÀªÀ£ï gÀªÀgÀ vÀªÀÄä gÀQëvï ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÀQëvï CtÚ gÁWÀªÀ£ï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 21-01-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ: gÀQëvï ©£ï ¯ÉÃmï gÁd CAiÀÄåAUÁgï, 30ªÀµÀð, 5.6 Cr JvÀÛgÀ,  PÉA¥ÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï, PÉøÀj nà ±Àmïð  zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08175-273333 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Saturday, January 21, 2017

PRESS NOTE : 21-01-2017


¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À
        ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ               ¢£ÁAPÀ: 21-01-2017

CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 3 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, §A¢üvÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9,266/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀ±À:

     ¢£ÁAPÀ: 20-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, PÀmÁÖAiÀÄ ºÉÆç½, ±ÀAPÀgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀÄä, gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ZËqÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà ªÀÄAeÉÃUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà gÀAUÉÃUËqÀ, gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃd¨Á¬Ä, ¦J¸ïL, UÉÆgÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1) ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï gÀAUÉÃUËqÀ, 50 ªÀµÀð, ±ÀAPÀgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, PÀmÁÖAiÀÄ ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ 2) ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ, 60 ªÀµÀð, 3) gÀAUÉÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ, 64 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ZËqÀ½î PÁæ¸ï, PÀmÁÖAiÀÄ ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9266/- ¨É¯ÉAiÀÄ ««zsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÉÆgÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ. 

Friday, January 20, 2017

PRESS NOTE : 20-01-2017


¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À
                 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ               ¢£ÁAPÀ: 20-01-2017

¨ÉÊPï rQÌ ¥ÁzÀZÁj ¸ÁªÀÅ
       ¢£ÁAPÀ: 19-01-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÉîÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ²æà ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ zsÀ£Àå ¨ÉÃPÀj ¥ÀPÀÌzÀ ªÁ¹ ²æà ²æäªÁ¸À, gÀªÀgÀÄ ¨ÉîÆgÀÄ-ºÁ¸À£À gÀ¸ÉÛ, ¤mÉÖPÉgÉ UÉÃmï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÉJ-46ºÉZï-8923 gÀ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà ²æäªÁ¸À gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æà ²æäªÁ¸À ©£ï ¯ÉÃmï J¸ï.J£ï. PÉñÀªÀªÀÄÆwð, 62 ªÀµÀð, ²æà ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ, zsÀ£Àå ¨ÉÃPÀj, ¨ÉîÆgÀÄ mË£ï, gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ CtÚ gÁWÀªÉÃAzÀæ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉîÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛ.
mÁæöåPÀÖgï ºÀA¥ïìUÉ £ÉUɹ, M§â£À ¸ÁªÀÅ M§âjUÉ UÁAiÀÄ.
     ¢£ÁAPÀ: 19-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è D®ÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀÄAzÀÆgÀÄ ºÉÆç½, alÖ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà gÁd¥Àà, gÀªÀgÀÄ PÉJ-46-n-5697/3127 gÀ mÁæöåPÀÖgï£À°è ZÁ®PÀ GªÉÄÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¸ÉßûvÀgÁzÀ ²æà ºÀjñï, gÀªÀgÉÆA¢UÉ mÁæöåPÀÖgï£À°è vÀgÀPÁj ªÀÄÆmÉUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ DgïJA¹ AiÀiÁqïðUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÁ¸À£ÀzÀ vÀtÂÚÃgÀĺÀ¼ÀîzÀ°ègÀĪÀ DAiÀÄÄðªÉÃzÀ D¸ÀàvÉæ, ©.JA. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀA¥ïìUÉ £ÉUɹzÁUÀ mÁæöåPÀÖgï£À°èzÀÝ ²æà gÁd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀjñï, gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ PɼÀPÉÌ ©¢zÀÄÝ, ²æà gÁd¥Àà, gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉìUÁV ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, ²æà gÁd¥Àà ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå, 45 ªÀµÀð, alÖ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, PÀÄAzÀÆgÀÄ ºÉÆç½, D®ÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ

C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¹£À ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ

     FUÉÎ 6 wAUÀ½¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 75-80 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀÄÄzÀÄQ M§â¼ÀÄ C°è-E°è ©PÉë ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ®Æ CxÀªÁ DgÉÆÃUÀåzÀ°è ªÀåvÁå¸À GAmÁV ¢£ÁAPÀ: 19-01-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸ÉÖ¯ï UÉÃmï ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²æà ²ªÀ¥Àæ¸Ázï, P˲Pï ¸ÀAPÉÃw ¨ÁæºÀätgÀ GavÀ «zÁåy ¤®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð, gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-01-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À §qÁªÀuÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.
     ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ºÉAUÀÀ¹£À ZÀºÀgÉ:                              
ºÉ¸ÀgÀÄ:    C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ   
ªÀAiÀĸÀÄì:   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 75-80 ªÀµÀð,
JvÀÛgÀ:     5’3” Cr JvÀÛgÀ
ZÀºÀgÉ:    JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, PÉÆîĪÀÄÄR, vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ. ©½ §tÚzÀ vÀ¯ÉPÀÆzÀ®Ä
UÀÄgÀÄvÀÄ:   2 PÉÊUÀ¼À ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÀÆ«£À ºÀZÉÑ EgÀÄvÉÛ.
§mÉÖUÀ¼ÀÄ:  MAzÀÄ PÁ¦ü §tÚzÀ ZÉPïì ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ«PÉ, PÁ¦ü §tÚzÀ M¼À®AUÀ, 2 PÉÊUÀ¼À°è

        GªÀiÁ UÉÆïïØ£ÀAvÀºÀ §¼ÉUÀ½gÀÄvÉÛ. PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è ºÀ¹gÀÄ ©½ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ªÉÃ®Ä EgÀÄvÉÛzÉ. 

Thursday, January 19, 2017

PRESS NOTE : 19-01-2017


¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À
                    ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ           ¢£ÁAPÀ: 19-01-2017

f¯ÉèAiÀÄ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt ªÀÄvÀÄÛ CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À°è dÆqÁqÀÄwÛzÀÝ 7 d£À §AzsÀ£À, §A¢üvÀjAzÀ 1,640/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À :
¥ÀæPÀgÀt-01 ¢£ÁAPÀ : 18-01-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, zÀArUÀ£ÀºÀ½î ºÉÆç½, AiÀÄ°AiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ eÁUÀzÀ°è CAzsÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦J¸ïL ²æêÀÄw PÀĸÀĪÀÄ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV  1) ¢£ÉñÀ ©£ï £ÀAd¥Àà, 35 ªÀµÀð, AiÀÄ°AiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄ, zÀArUÀ£ÀºÀ½î ºÉÆç½, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ 2) PÀĪÀiÁgÀ ©£ï PÁ¼À¥Àà, 40 ªÀµÀð, AiÀÄ°AiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄ, zÀArUÀ£ÀºÀ½î ºÉÆç½, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1000/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀæPÀgÀt-02 ¢£ÁAPÀ : 18-01-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, ¨ÁuÁªÀgÀ ºÉÆç½, £ÀAd£ÁAiÀÄPÀ£ÀPÉÆ¥Àà®Ä UÁæªÀÄzÀ ²±ÀÄ«ºÁgÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  E¹àÃmï dÆeÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦J¸ïL ²æà gÀvÀ£ï¹AUï, ¨ÁuÁªÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1) UÉÆ«AzÀgÁdÄ ©£ï ¹zÀÝ¥Àà, 31 ªÀµÀð, PÀÄgÀĪÁAPÀ UÁæªÀÄ, ¨ÁuÁªÀgÀ ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ 2) PÀĪÀiÁgÀ¥Àà ©£ï ¹zÀÝ¥Àà, 50 ªÀµÀð, £ÀAd£ÁAiÀÄPÀ£ÀPÉÆ¥Àà®Ä, ¨ÁuÁªÀgÀ ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ 3) ¹zÉÝñÀ ©£ï ¥ÀÄlÖgÀAUÀ¥Àà, 33 ªÀµÀð, PÀÄgÀĪÁAPÀ UÁæªÀÄ, ¨ÁuÁªÀgÀ ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ 4) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï §¸À¥Àà, 46 ªÀµÀð, £ÀAd£ÁAiÀÄPÀ£ÀPÉÆ¥Àà®Ä, ¨ÁuÁªÀgÀ ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ 5) ¸Áé«Ä ©£ï gÁªÀÄtÚ, 38 ªÀµÀð, PÀÄgÀĪÁAPÀ UÁæªÀÄ, ¨ÁuÁªÀgÀ ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 640/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¨ÁuÁªÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À, §A¢üvÀ¤AzÀ 1,592/- ªÀÄzÀå ªÀ±À:
¢£ÁAPÀ: 18-01-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æà ©.¦. ¨ÁålgÁAiÀiïUËqÀ, ¦J¸ïL, PÉÆt£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ gÁVªÀÄgÀÆgÀÄ, ºÀA¥Á¥ÀÄgÀ, ªÀįÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ gÀÄzÀæ¥ÀlÖtzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀÄgÉñï, gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ CAUÀrAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ¸ÀÄgÉñï @ PÁPÀ ©£ï ¯ÉÃmï gÁªÉÄÃUËqÀ, 47 ªÀµÀð, gÀÄzÀæ¥ÀlÖt UÁæªÀÄ, gÁªÀÄ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ºÉÆç½, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlQÌnÖzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,592/- ¨É¯ÉAiÀÄ Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì£À ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆt£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÉ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

    ¢£ÁAPÀ: 30-12-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀtPÀmÉÖ ºÉÆç½, ±ÀAPÀgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ PÀÄ|| UÁ¬Äwæ ªÀģɬÄAzÀ ±À²ªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ £ÉAlgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÄ|| UÁ¬ÄwæAiÀÄ vÀAzÉ ²æà ZÀAzÀæZÁgï, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁuÁªÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ: PÀÄ|| UÁ¬Äwæ ©£ï ZÀAzÀæZÁgï, 30 ªÀµÀð, 5” Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08174-235633 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PRESS NOTE : 18-01-2017


¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À
                              ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ           ¢£ÁAPÀ: 18-01-2017


dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ 8 d£ÀgÀ §AzsÀ£À §A¢üvÀjAzÀ 15,500/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À

¢£ÁAPÀ : 17-01-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ¸Á®UÁªÉÄ ºÉÆç½, PÀ®ÄèzÉêÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¹ÃUÉ UÁæªÀÄzÀ gÁd±ÉÃRgÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ d«Ää£À°è CAzsÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦J¸ïL ²æà ºÀjñï PÉ.J£ï. ºÁ¸À£À UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1) gÀAUÉÃUËqÀ @ ZÀAzÀæ D®zÀºÀ½î UÁæªÀÄ 2) zsÀªÀÄð¥Àà, D®zÀºÀ½î UÁæªÀÄ 3) F±ÀégÀ¥Àà, ¹ÃUÉ UÁæªÀÄ 4) ºÁ®¥Àà ¹ÃUÉ UÁæªÀÄ 5) ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ, vÉÃdÆgÀÄ UÁæªÀÄ 6) ªÉÆúÀ£À gÁZÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄ 7) C±ÉÆÃPÀ @ C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgï, PÀPÉÌúÀ½î UÁæªÀÄ 8) ±À¦üªÀůÁè, UÀļÉîãÀºÀ½î UÁæªÀÄ J®ègÀÆ ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ  15500/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÁ¸À£À UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ : 15-01-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀUÀgÀ ªÁ¹ CtÚAiÀÄå gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UËj @ UËgÀªÀÄä §Ä¢ÝªÀiÁAzÀågÁVzÀÄÝ, ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ UËgÀªÀÄä gÀªÀgÀ vÀAV  ªÀĪÀÄvÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17-01-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À ZÀºÀgÉ : UËj @ UËgÀªÀÄä ©£ï CtÚAiÀÄå, 33 ªÀµÀð, 5’2’’ Cr JvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08176-252333 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.
UÀAqÀ¸ÀÄ PÁuÉ


¢£ÁAPÀ : 01-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, UËqÀUÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ PÁgï qÉæöÊ«AUï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ¨sÁgÀw gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17-01-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ : ªÉAPÀmÉñÀ, 32 ªÀµÀð, 5’’ Cr JvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï, ©½ §tÚzÀ ±Àmïð zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08176-252333 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Wednesday, January 18, 2017

PRESS NOTE : 17-01-2017


¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À

                ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ           ¢£ÁAPÀ: 17-01-2017
  

F ¢ªÀ¸À ¥ÀæwPÁ ¥ÀæPÀluÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è.


Monday, January 16, 2017

PRESS NOTE : 16-01-2017


                                 ¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.
      ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ              ¢£ÁAPÀ : 16-01-2017
ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 07-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÉîÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÁ¹ ²æêÀÄw C£ÀߥÀÆtð gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æêÀÄw C£ÀߥÀÆtð gÀªÀgÀ ²æà £ÉÃvÉæñÁZÁj gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-01-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉîÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ UÀAqÀ¹£À ZÀºÀgÉ: ²æêÀÄw C£ÀߥÀÆtð PÉÆÃA £ÉÃvÉæñÁZÁj, 36 ªÀµÀð, 5” Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¹gÀÄ §tÚ ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ«PÉ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ºÉAUÀ¹£À ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08177-222444PÉÌ  ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.
²PÀëPÀ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 01-10-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀ¹ÃPÉgÉ ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀĨsÁµï£ÀUÀgÀzÀ ªÁ¹ ²æà gÀWÀÄ, gÀªÀgÀÄ ºÁ¸À£À ¸ÀUÉòAiÀÄ¸ï ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÁVzÀÄÝ, ºÁ¸À£ÀzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è gÀÆA ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, JA¢£ÀAvÉ ±Á¯É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æà gÀWÀÄ, gÀªÀgÀ CtÚ ²æà C±ÉÆÃPÀ, gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-01-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ: ²æà gÀWÀÄ ©£ï ¸ÀtÚZÀ£ÀßAiÀÄå, 30 ªÀµÀð, ²PÀëPÀ, 5’2’ Cr JvÀÛgÀ, UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ¤Ã° §tÚzÀ ±Àmïð ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08172-268333 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PRESS NOTE : 15-01-2017                             ¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.
   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ              ¢£ÁAPÀ : 15-01-2017


dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ 4 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, §A¢üvÀjAzÀ 2120/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À

¢£ÁAPÀ: 14-01-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, PÀmÁÖAiÀÄ ºÉÆç½, ªÀÄÄPÀÄAzÀÆgÀÄ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ gÁªÀĪÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦J¸ïL ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃd¨Á¬Ä, UÉÆgÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1) ªÀĺÉÃ±ï ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ, 29 ªÀµÀð 2) ªÀĺÉñÀ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå, 30 ªÀµÀð 3) ¸ÀĤ¯ï ©£ï ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ, 26 ªÀµÀð 4) ±À²PÀĪÀiÁgÀ ©£ï ¥Á¥ÀAiÀÄå, 26 ªÀµÀð J®ègÀÆ ªÀÄÄPÀÄAzÀÆgÀÄ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄ, PÀmÁÖAiÀÄ ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 2120/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÉÆgÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 11-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ¨ÉîÆgÀÄ ¥ÀlÖt ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ ªÁ¹, PÀȵÀÚ gÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä  D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ UËgÀªÀÄä gÀªÀgÀ ¥Àwß ²æà PÀȵÀÚ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-01-2017 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ¨ÉîÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À ZÀºÀgÉ: UËgÀªÀÄä PÉÆÃA PÀȵÀÚ, 23 ªÀµÀð, 4’5’’ Cr JvÀÛgÀ, UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, ¤Ã° §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ¨ÉîÆgÀÄ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08177-222444   PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.


PRESS NOTE : 14-01-2017

                                ¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.
           ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                                    ¢£ÁAPÀ:14-01-2017

CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£À §AzsÀ£À, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ mÁæPÀÖgï ªÀ±À :-


    ¢£ÁAPÀ:13-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀ¹ÃPÉgÉ G¥À-«¨sÁUÀzÀ rªÉÊJ¸ï¦ ²æÃ.zÀ±ÀgÀxÀªÀÄÆwð gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼À eÉÆvÉ Lf¦ ¸ÁºÉçgÀ «ÄÃnÃAUïUÉ ºÁ¸À£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨ÁUÉñÀ¥ÀÄgÀzÀ §½, UÀAqÀ¹ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÝ £ÀA§gï E®èzÀ ºÉƸÀ mÁæPÀÖgï EAf£ï £ÀA.3318652 C£ÀÄß vÀqÉzÀÄ £ÉÆÃr CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ¸ÀA¢Ã¥À ©£ï ¸ÀÄgÉñÀ, 21ªÀµÀð, PÉÆAqÉãÁ¼ÀÄ UÁæªÀÄ, UÀAqÀ¹ ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgï ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀAqÀ¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, January 14, 2017

PRESS NOTE : 13-01-2017                                 ¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.
         ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ              ¢£ÁAPÀ : 13-01-2017
CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À, §A¢üvÀ¤AzÀ 2,325/-¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀ±À:

¢£ÁAPÀ: 12-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ±ÁAwUÁæªÀÄ ºÉÆç½, ±ÁAwUÁæªÀÄzÀ  ªÁ¹ ²æà ¢£Éñï gÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆAUÉgÉ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æà gÉêÀtÚ, ¦J¸ïL, ±ÁAwUÁæªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ¢£ÉÃ±ï ©£ï gÀAUÀ¸Áé«Ä, 42 ªÀµÀð, ±ÁAwUÁæªÀÄ, ±ÁAwUÁæªÀÄ ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlQÌnÖzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2,325/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ±ÁAwUÁæªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

    ¢£ÁAPÀ: 24-09-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ªÀÄÄzÀÝ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà ¹zÀÝ¥Àà, gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æà ¹zÀÝ¥Àà, gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ²æà UÀAUÁzsÀgï, gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-01-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ CgÀ¹ÃPÉgÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ: ²æà ¹zÀÝ¥Àà, 52 ªÀµÀð, 5” Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÁt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. F ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08174-232237 PÉÌ ¸ÀA¥ÀðQ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Thursday, January 12, 2017

PRESS NOTE 12-01-2017                                 ¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.
                   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ              ¢£ÁAPÀ : 12-01-2017
¨ÉÊPï ¥Éưøï E¯ÁSÁ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ, E§âgÀ ¸ÁªÀÅ
¢£ÁAPÀ : 11-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹¦L ²æà ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ, CgÀ¹ÃPÉgÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ, gÀªÀgÀÄ ²æà ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀiï, ¦J¸ïL CgÀ¹ÃPÉgÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ E¯ÁSÁ fæ£À°è CgÀ¹ÃPÉgÉ ¥ÀlÖtzÀ eÉ.¹¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ-ºÀĽAiÀiÁgï gÀ¸ÉÛ, CUÀÄÎAzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ 1) PÉJ-13-f-675 ªÀÄvÀÄÛ PÉJ-43-4662 gÀ 2 mÁåAPÀgï ¯ÁjUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÀĽAiÀiÁgï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀtPÀmÉÖ ºÉÆç½, PÀqÀ®ªÀÄUÉÎ UÁæªÀÄ ²æà ¤AUÀgÁdÄ gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-13-Ef-2759gÀ §eÁeï ¨ÉÊPï£À°è ¸ÉßûvÀgÁzÀ 1) gÁPÉÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ 2) gÀªÉÄñï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨ÉÊPï£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPï£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹ mÁåAPÀgï ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¯ÁSÁ fæ£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ §®¨sÁUÀzÀ mÉÊgïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ 1) ¤AUÀgÁdÄ 2) gÁPÉÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ 3) gÀªÉÄñï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ ©¢zÀÄÝ, wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉìUÁV E¯ÁSÁ fæ£À°è CgÀ¹ÃPÉgÉ ¸ÀPÁðj eÉ.¹. D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 1) ¤AUÀgÁdÄ ©£ï ZÀ£ÀߥÀà±ÉnÖ, 36 ªÀµÀð, ±ÀAPÀgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, PÀtPÀmÉÖ ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ 2) gÀªÉÄÃ±ï ©£ï gÁd±ÉÃRgï, 51 ªÀµÀð, PÀqÀ®ªÀÄUÉÎ UÁæªÀÄ, PÀtPÀmÉÖ ºÉÆç½, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¥Éưøï E¯ÁSÁ fæ£À°èzÀÝ ¹¦L ²æà ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ, gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÆ ¦J¸ïL ²æà ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀiï, gÀªÀgÀ ªÉÆtPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÉÛAzÀÄ ²æà ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ, ¹¦L, CgÀ¹ÃPÉgÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ CgÀ¹ÃPÉgÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.
C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ.
    ¢£ÁAPÀ: 11-01-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀߥÀlÖtzÀ zÉêÀªÀÄä §qÁªÀuÉ ªÁ¹ ²æà EAzÉæñï, gÀªÀgÀÄ ºÁ¸À£ÀzÀ ªÁqïð £ÀA 01 ©üêÀÄAiÀÄå PÁ¯ÉäAiÀÄ v˦üPï CºÀªÀÄzï gÀªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 52 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ J°èAzÀ¯ÉÆà §AzÀÄ gÁwæ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¨É½UÉÎAiÀiÁzÀgÀÆ K¼ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ D ªÀåQÛ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ®Æ CxÀªÁ DvÀ£À DgÉÆÃUÀåzÀ°è ªÀåvÁå¸À GAmÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À §qÁªÀuÉ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄrDgï. 04/2017, PÀ®A 174 ¹Dg惡 jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.
      ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀÀ¹£À ZÀºÀgÉ:                               
ºÉ¸ÀgÀÄ:-   C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ   
ªÀAiÀĸÀÄì:-  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 52 ªÀµÀð,
JvÀÛgÀ:-    5.3 Cr JvÀÛgÀ
ZÀºÀgÉ:-    JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, PÉÆîĪÀÄÄR, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ. ©½ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ vÀ¯ÉPÀÆzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ
          UÀqÀØ «ÄÃ¸É ©nÖgÀÄvÁÛgÉ. 
UÀÄgÀÄvÀÄ:-   ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀ PÀ¥ÀÄà ªÀÄZÉÑ EgÀÄvÀÛzÉ.
§mÉÖUÀ¼ÀÄ:-  MAzÀÄ ªÀiÁ¸À®Ä CzsÀð vÉÆý£À PÁ¦ü §tÚzÀ ±Àmïð, CzsÀð vÉƽ£À ºÀ½ §tÚzÀ ¸Éélgï, ¤Ã°
         §tÚzÀ ¥ÁåAmï, ¤Ã° §tÚzÀ mÉÆæ, ªÀiÁ¸À®Ä §tÚzÀ lªÀ¯ï EgÀÄvÀÛzÉ. 

 
  F ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉAiÀÄļÀî C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¹QÌzÀÝ°è 08172-268845, 08172-268967,
    08172-267555 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.


Wednesday, January 11, 2017

Press note 11-01-17

                                   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ       ¢£ÁAPÀ : 11-01-2017
CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀzÀ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À, PÁgÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 ¸Á«gÀ ¨É¯ÉAiÀÄ UÀjUÉ ªÀÄgÀzÀ vÀÄAqÀUÀ¼À ªÀ±À :¢£ÁAPÀ: 10-01-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æà ºÉZï. ¸ÀħâAiÀÄå, ¦J¸ïL, CgÉúÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, CgÉúÀ½î ºÉÆç½, ªÀÄwÛºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦Pï D¥ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀzÀ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉJ-13-7553 gÀ ¦PïC¥ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV PÁj£À°è ªÀÄgÀzÀ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÁj£À ªÀÄgÀzÀ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1) ¸ÀzÁðgï ¥ÁµÀ ©£ï gɺÀªÀiÁ£ï, 66 ªÀµÀð, 2) f®áPÀgï CºÀªÀÄzï ©£ï £ÀAiÀiÁeï CºÀªÀÄzï, 33 ªÀµÀð, £ÁUÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄ, CgÉúÀ½î ºÉÆç½, ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁgÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ UÀjUÉ ªÀÄgÀzÀ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CgÉúÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
¯Áj ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ
¢£ÁAPÀ: 10-01-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, zÀArUÀ£ÀºÀ½î ºÉÆç½, §¼ÀzÀgÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà gÀAUÉÃUËqÀ, gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-43 eÉ-5545 gÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¨ÉÊPï£À°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ±ÁAwUÁæªÀÄ ºÉÆç½, J£ïºÉZï-75 ©.JA. gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß PÁæ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ »A§¢¬ÄAzÀ §AzÀ  PÉJ-03-JJ-8984 gÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æà gÀAUÉÃUËqÀ, gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉìUÁV ºÁ¸À£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, ²æà gÀAUÉÃUËqÀ ©£ï ¯ÉÃmï FgÉÃUËqÀ, 50 ªÀµÀð, §¼ÀzÀgÉ UÁæªÀÄ, zÀArUÀ£ÀºÀ½î ºÉÆç½, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, gÀªÀgÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ²æà PÀĪÀiÁgï, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ±ÁAwUÁæªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,

                                                   ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.