* * * * * * HASSAN DISTRICT POLICE

Monday, February 27, 2017

PRESS NOTE : 26-02-2017


¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À
                   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ            ¢£ÁAPÀ:  26-02-2017

¨ÉÊPïUÉ n¥Ààgï ¯Áj rQÌ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ : 24/25-02-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 1-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, PɸÀUÁ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà PÁwðPï, gÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ PÉJ-05-FªÉÊ-5468gÀ n«J¸ï C¥Áf ¨ÉÊPï£À°è ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀĨÁµï ªÉÄÊzÁ£À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ vÉgÀ¼À®Ä ¥ÀlÖtzÀ ©.JA. gÀ¸ÉÛ, ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ-20-J-8982 gÀn¥Ààgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æà PÁwðPï ©£ï ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä, 19 ªÀµÀð, PɸÀUÁ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ vÀAzÉ ²æà ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

¢£ÁAPÀ : 22-02-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ  ºÉÆç½, MAnUÀÄqÀØzÀ PÁªÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà ªÉÆúÀ£ï gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ²æà PÀıÀPÀĪÀiÁgï, qÉæöÊ«AUÀ ¯Éʸɣïì ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÄ|| ¥ÀÄ¥Áà¼À vÁ¬Ä ²æêÀÄw ¸À«ÄvÀæ, gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 25-02-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ : ²æà PÀıÀPÀĪÀiÁgï ©£ï  ªÉÆúÀ£ï, 23 ªÀµÀð, 5’3’’ Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½ ±Àmïð ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà ¥sÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. F ºÀÄqÀÄUÀ£À  ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA 08175-273333PÉÌ  PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.
ºÀÄqÀÄV  PÁuÉ

¢£ÁAPÀ : 22-02-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è D®ÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, zsÀªÀÄð¥ÀÄj UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ aPÀ̪ÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ|| dAiÀÄ®Qëöäà JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁQPÉÆArzÀÄÝ, PÀÄ|| dAiÀÄ®Qëöäà ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÄ|| dAiÀÄ®QëöäÃAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà ¸ÀÄ£ÀAzÀ, gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 25-02-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ : PÀÄ|| dAiÀÄ®Qëöäà ©£ï ¯ÉÃmï CuÉÚÃUËqÀ, 25 ªÀµÀð, §Ä¢Þ ªÀiÁAzÀå¼ÁVzÀÄÝ,  5’2’ Cr JvÀÛgÀ, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, ¸Àé®à PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ £ÉÊn ªÀÄvÀÄÛ ©¸ÀÌvï §tÚzÀ ¸Éélgï zsÀgÀ¹gÀÄvÁÛ¼É. F ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08170-218231 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Saturday, February 25, 2017

PRESS NOTE : 25-02-2017


¥Éưøï PÀbÉÃj, ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À
                 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ           ¢£ÁAPÀ: 25-02-2017
  
ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ


¢£ÁAPÀ: 17-02-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ¨ÉîÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, CgÉúÀ½î, EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ªÁ¹ ªÀÄzsÀÄQgÀt gÀªÀgÀ ¥Àwß ¥ÀÆeÁ ªÀģɬÄAzÀ JA¢£ÀAvÉ  D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥ÀÆeÁ gÀªÀgÀ ¥Àw ²æà ªÀÄzsÀÄQgÀt gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-02-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ   CgÉúÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À ZÀºÀgÉ: ¥ÀÆeÁ, 22 ªÀµÀð, 5’2’’ Cr JvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è CgÉúÀ½î oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08177-221342 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

ಸಿಪಿಸಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಳಕಂಡ ದಿನಾಂಕದಂದು ಎಂ.ಟಿ. ಮತ್ತು ಡಿ.ವಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

RECT-2016 - CPC SELECTION LIST 
Sl. No Appl. No RollNo NAME EmailID DATE OF M.T. & D.V.
8 3500994 5172217 HARISH H S hsharish93@gmail.com 27/02/2017
9 3500999 5170281 NISHANTH H C  abcnishu@gmail.com 27/02/2017
17 3501285 5173323 PRASAD T D p9731487@gmail.com 27/02/2017
20 3500400 5172487 VIJAYAKUMARA H M VIJAYKUMAR20122@GMAIL.COM 27/02/2017
30 3501302 5171808 DINESHA KN dineshkndini1994@gmail.com 27/02/2017
46 3501830 5172573 REVANNA K P revannakp93@gmail.com 27/02/2017
1 3502346 5173523 VARUN B S varungowda341@gmail.com 28/02/2017
2 3501245 5170523 UMESHA G V umymsc41@gmail.com 28/02/2017
3 3500973 5172732 RAVIGOWDA K M ravikerekodi888@gmail.com 28/02/2017
4 3501061 5172912 ANAND ADAGOND  anandadgond4566@gmail.com 28/02/2017
5 3504036 5173416 PARASURAM HANAGANDI parasuramhanagandi@gmail.com 28/02/2017
6 3504240 5172470 VEDARAJU M S vedarajums2013@gmail.com 28/02/2017
7 3501767 5170626 GANGARAJA C R pushpagiricrp@gmail.com 28/02/2017
10 3503337 5171939 MANJUNATHA C manjunathac4567@gmail.com 28/02/2017
11 3501118 5171903 ABHISHEKA K K abhizx9@gmail.com 28/02/2017
12 3501278 5172930 MANJUNATHA G N manjunathagn38@gmail.com 28/02/2017
13 3502246 5170763 NANDEESHA N M nandishmanjappa@gmail.com 28/02/2017
14 3500497 5171719 DARSHANA G K darshanagk199312@gmail.com 28/02/2017
15 3501086 5172604 HEMANTAKUMAR S sscomputers.skp@gmail.com 28/02/2017
16 3501476 5171096 SOMANNA N G  ngshoysala1993@gmail.com 28/02/2017
18 3500608 5171082 CHETHANA K kchethankumarbelur@gmail.com 28/02/2017
19 3502349 5170900 MANUKUMAR H S  manukumarhsp@gmail.com 28/02/2017
21 3501934 5171918 PAVANAKUMARA C D  pavanakumaracd93@gmail.com 28/02/2017
22 3502411 5173071 GURUPRASAD C P yogi.hosa@gmail.com 28/02/2017
23 3502713 5172359 RAJASHEKARAMURTHY S E rsmurthyarkalgud@gmail.com 28/02/2017
24 3501679 5172062 SANGAMESHWAR HULLUR sanguh10@gmail.com 28/02/2017
25 3500249 5171255 HAREESHA C S hareeshacs1992@gmail.com 28/02/2017
26 3500179 5170927 DILEEPA K G  dileepkg73@gmail.com 28/02/2017
27 3500737 5171383 SUNIL K R cyberkrlp2016@gmail.com 28/02/2017
28 3502129 5173137 JAGADISH GOUDAPPA HOSAMANI jagguhosamani555@gmail.com 28/02/2017
29 3500439 5171933 MAHADEVA NAYAKA K V madhu8722678110@gmail.com 28/02/2017
31 3501985 5171861 SHRAVANKUMAR  KAMBLE  prabhakarkamble5501@gmail.com 28/02/2017
32 3502453 5172265 HEMANTHA KUMAR SHANKAR9538511313@GMAIL.COM 28/02/2017
33 3500246 5172076 MOHANAKUMAR B S mohanakumarbs0805@gmail.com 28/02/2017
34 3501021 5172744 SHEKHARAGOUDA SHIRAGERI yukthagraphics.hsn@gmail.com 28/02/2017
35 3501846 5170405 KIRAN KUMAR B KIRANB.RAAMU@GMAIL.COM 28/02/2017
36 3502838 5171457 RANJAN ranjandk25894@gmail.com 01/03/2017
37 3501131 5170295 NAGARAJANAIK R NAGARAJA.NAGU2016@GMAIL.COM 01/03/2017
38 3501229 5171618 KIRANKUMARA K B kirankumarkp1993@gmail.com 01/03/2017
39 3504382 5170483 MAHESH BASAPPA KOLHAR maheshkolhar98@gmail.com 01/03/2017
40 3501894 5172588 SATHEESHA T P sathyatptadasur@gmail.com 01/03/2017
41 3500671 5172196 KIRAN KUMARA K R kirankumarkr143@gmail.com 01/03/2017
42 3502594 5170416 MALLESH VENKAPPA PUJERI pujerimallesh@gmail.com 01/03/2017
43 3501680 5172429 CHIDANAND RACHAPPANAVAR chidumr66@gmail.com 01/03/2017
44 3503009 5170605 SHAMANTH A R shama.rajegowda@gmail.com 01/03/2017
45 3504187 5173385 SHEKHARA K H gccarkalgud@gmail.com 01/03/2017
47 3503119 5172036 PUNITH KUMARA K K  cbrzone05@gmail.com 01/03/2017
48 3500333 5172722 PUNITH C R bcdrama1989@gmail.com 01/03/2017
49 3501325 5170986 SANTHOSH santhoshhassan1990@gmail.com 01/03/2017
50 3500913 5171525 MANJANAIK B D nbgpjsr@gmail.com 01/03/2017
51 3503743 5172277 PRAKASHNAIK K R nic.ncc@gmail.com 01/03/2017
52 3503787 5172431 VIJAY KUMAR S vijaykumars887@gmail.com 01/03/2017
53 3501228 5171448 BHANUPRAKASH R R bhanuprakashrr@gmail.com 01/03/2017
54 3502580 5171868 UMESHA umesh215215@gmail.com 01/03/2017
55 3502403 5172841 BASAVARAJ BARAGI prajnyanetbjp@gmail.com 01/03/2017
56 3502130 5171979 MALLAPPA BHAIRAMATTI 1143mallu@gmail.com 01/03/2017
57 3502507 5173455 BASAVARAJ ceojewargi@gmail.com 01/03/2017
58 3501238 5171634 BHARATH L bharulgowda@gmail.com 01/03/2017
59 3501697 5170598 CHANNAKESHAVA S A ckeshava6595@gmail.com 01/03/2017
60 3500615 5170913 DASTAGEER NADAF dastageer.nadaf96@gmail.com 01/03/2017
61 3502371 5171754 SHIVAKUMARA Y L ylshivakumar@gmail.com 01/03/2017
62 3502284 5170651 SHAMASHODDIN I SONNADA netpanduranga@gmail.com 01/03/2017
63 3503033 5173683 SANGAPPA SORAPUR mlcbijapur@gmail.com 01/03/2017
64 3501537 5170908 BHUVANESH N M bhuvaneshnm1993@gmail.com 01/03/2017
65 3501687 5172697 PARAMESHWARAPPA H santhoshcybercenter@gmail.com 01/03/2017
66 3501601 5172854 YATHEESHA R S yatheeshkumbar@gmail.com 01/03/2017
67 3502703 5172477 PREMAKUMARA  S M premips1991@gmail.com 02/03/2017
68 3502508 5170725 KHASIMSAB ceojewargi@gmail.com 02/03/2017
69 3503679 5173226 SHRIKANTH MANGALAPPA GOUDAR goudar.shri@gmail.com 02/03/2017
70 3500588 5172521 UMESH M E muralisairam7@gmail.com 02/03/2017
71 3500380 5171245 PRATHAPA S haleshappa.1783@gmail.com 02/03/2017
72 3501334 5171795 PRADEEPA A svpgmt@gmail.com 02/03/2017
73 3501479 5172250 ANUKUMARA G S  SLNCYBERSPOT@GMAIL.COM 02/03/2017
74 3501603 5170732 SATHISHA M C sathishmc92@gmail.com 02/03/2017
75 3503776 5172136 PRAKASH M prakashgundu66@gmail.com 02/03/2017
76 3502407 5170419 SADDAMHUSEN HAJIMATTI vittal.copa@gmail.com 02/03/2017
77 3501842 5171237 PRASHANT SHANKAR TUNGAL prashanttungal5@gmail.com 02/03/2017
78 3502923 5173175 SHIVANNA T shivutdhoni@gmail.com 02/03/2017
79 3500060 5172220 GOPI K H manjunathtelkar@gmail.com 02/03/2017
80 3501620 5172264 GURURAJ MUNJI Gururajmunji786@gmail.com 02/03/2017
81 3502308 5172682 BELLANASIDDA PUJARI ssonakanlli@gmail.com 02/03/2017
82 3501383 5172894 SHIVA KUMAR H S shivakumarhs830@gmail.com 02/03/2017
83 3501632 5171508 HANAMANT WADDAR p.beeresh@gmail.com 02/03/2017
84 3503696 5172432 RAGHAVENDRA C K habeeb3786@gmail.com 02/03/2017
85 3502785 5173582 HARISHNAIK M R harijyothi94@gmail.com 02/03/2017
86 3500261 5172464 VASANTHAKUMARA G S  vasanthganjalagudu@gmail.com 02/03/2017
87 3500123 5173639 DEVARAYA BALACHANDRA HUGAR devubhugar@gmail.com 02/03/2017
88 3503197 5171932 YALLAPPA GOBBARDAVAR bcsjkd@gmail.com 02/03/2017
89 3501536 5170951 RAVISHANKARA K R ravishankarkr984@gmail.com 02/03/2017
90 3500296 5170206 SHRIDHARA M C hassannetway@gmail.com 02/03/2017
91 3501732 5171402 MADHU B S madhu1983123@gmail.com 02/03/2017
92 3501458 5171429 GEORGE PRAKASH prakashgadenahally@gmail.com 02/03/2017
93 3501708 5173463 PARAMESHA D paramesh7167@gmail.com 02/03/2017
94 3500157 5171787 SHADAKSHARAIAH C S shadaks46@gmail.com 02/03/2017
95 3501402 5173460 GIRISHA S T sarigirisuprisanju@gmail.com 02/03/2017
96 3501675 5173663 RAJAKUMAR RAMANNA AJANAL chavadakerpraveen@gmail.com 02/03/2017

ಸಿಪಿಸಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅರ್ಭ್ಯಥಿಗಳು ಕೆಳಕಂಡ ದಿನಾಂಕದಂದು ಎಂ.ಟಿ. ಮತ್ತು ಡಿ.ವಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು

RECT-2016 - CPC SELECTION LIST 
Sl. No Appl. No RollNo NAME EmailID DATE OF M.T. & D.V.
8 3500994 5172217 HARISH H S hsharish93@gmail.com 27/02/2017
9 3500999 5170281 NISHANTH H C  abcnishu@gmail.com 27/02/2017
17 3501285 5173323 PRASAD T D p9731487@gmail.com 27/02/2017
20 3500400 5172487 VIJAYAKUMARA H M VIJAYKUMAR20122@GMAIL.COM 27/02/2017
30 3501302 5171808 DINESHA KN dineshkndini1994@gmail.com 27/02/2017
46 3501830 5172573 REVANNA K P revannakp93@gmail.com 27/02/2017
1 3502346 5173523 VARUN B S varungowda341@gmail.com 28/02/2017
2 3501245 5170523 UMESHA G V umymsc41@gmail.com 28/02/2017
3 3500973 5172732 RAVIGOWDA K M ravikerekodi888@gmail.com 28/02/2017
4 3501061 5172912 ANAND ADAGOND  anandadgond4566@gmail.com 28/02/2017
5 3504036 5173416 PARASURAM HANAGANDI parasuramhanagandi@gmail.com 28/02/2017
6 3504240 5172470 VEDARAJU M S vedarajums2013@gmail.com 28/02/2017
7 3501767 5170626 GANGARAJA C R pushpagiricrp@gmail.com 28/02/2017
10 3503337 5171939 MANJUNATHA C manjunathac4567@gmail.com 28/02/2017
11 3501118 5171903 ABHISHEKA K K abhizx9@gmail.com 28/02/2017
12 3501278 5172930 MANJUNATHA G N manjunathagn38@gmail.com 28/02/2017
13 3502246 5170763 NANDEESHA N M nandishmanjappa@gmail.com 28/02/2017
14 3500497 5171719 DARSHANA G K darshanagk199312@gmail.com 28/02/2017
15 3501086 5172604 HEMANTAKUMAR S sscomputers.skp@gmail.com 28/02/2017
16 3501476 5171096 SOMANNA N G  ngshoysala1993@gmail.com 28/02/2017
18 3500608 5171082 CHETHANA K kchethankumarbelur@gmail.com 28/02/2017
19 3502349 5170900 MANUKUMAR H S  manukumarhsp@gmail.com 28/02/2017
21 3501934 5171918 PAVANAKUMARA C D  pavanakumaracd93@gmail.com 28/02/2017
22 3502411 5173071 GURUPRASAD C P yogi.hosa@gmail.com 28/02/2017
23 3502713 5172359 RAJASHEKARAMURTHY S E rsmurthyarkalgud@gmail.com 28/02/2017
24 3501679 5172062 SANGAMESHWAR HULLUR sanguh10@gmail.com 28/02/2017
25 3500249 5171255 HAREESHA C S hareeshacs1992@gmail.com 28/02/2017
26 3500179 5170927 DILEEPA K G  dileepkg73@gmail.com 28/02/2017
27 3500737 5171383 SUNIL K R cyberkrlp2016@gmail.com 28/02/2017
28 3502129 5173137 JAGADISH GOUDAPPA HOSAMANI jagguhosamani555@gmail.com 28/02/2017
29 3500439 5171933 MAHADEVA NAYAKA K V madhu8722678110@gmail.com 28/02/2017
31 3501985 5171861 SHRAVANKUMAR  KAMBLE  prabhakarkamble5501@gmail.com 28/02/2017
32 3502453 5172265 HEMANTHA KUMAR SHANKAR9538511313@GMAIL.COM 28/02/2017
33 3500246 5172076 MOHANAKUMAR B S mohanakumarbs0805@gmail.com 28/02/2017
34 3501021 5172744 SHEKHARAGOUDA SHIRAGERI yukthagraphics.hsn@gmail.com 28/02/2017
35 3501846 5170405 KIRAN KUMAR B KIRANB.RAAMU@GMAIL.COM 28/02/2017
36 3502838 5171457 RANJAN ranjandk25894@gmail.com 01/03/2017
37 3501131 5170295 NAGARAJANAIK R NAGARAJA.NAGU2016@GMAIL.COM 01/03/2017
38 3501229 5171618 KIRANKUMARA K B kirankumarkp1993@gmail.com 01/03/2017
39 3504382 5170483 MAHESH BASAPPA KOLHAR maheshkolhar98@gmail.com 01/03/2017
40 3501894 5172588 SATHEESHA T P sathyatptadasur@gmail.com 01/03/2017
41 3500671 5172196 KIRAN KUMARA K R kirankumarkr143@gmail.com 01/03/2017
42 3502594 5170416 MALLESH VENKAPPA PUJERI pujerimallesh@gmail.com 01/03/2017
43 3501680 5172429 CHIDANAND RACHAPPANAVAR chidumr66@gmail.com 01/03/2017
44 3503009 5170605 SHAMANTH A R shama.rajegowda@gmail.com 01/03/2017
45 3504187 5173385 SHEKHARA K H gccarkalgud@gmail.com 01/03/2017
47 3503119 5172036 PUNITH KUMARA K K  cbrzone05@gmail.com 01/03/2017
48 3500333 5172722 PUNITH C R bcdrama1989@gmail.com 01/03/2017
49 3501325 5170986 SANTHOSH santhoshhassan1990@gmail.com 01/03/2017
50 3500913 5171525 MANJANAIK B D nbgpjsr@gmail.com 01/03/2017
51 3503743 5172277 PRAKASHNAIK K R nic.ncc@gmail.com 01/03/2017
52 3503787 5172431 VIJAY KUMAR S vijaykumars887@gmail.com 01/03/2017
53 3501228 5171448 BHANUPRAKASH R R bhanuprakashrr@gmail.com 01/03/2017
54 3502580 5171868 UMESHA umesh215215@gmail.com 01/03/2017
55 3502403 5172841 BASAVARAJ BARAGI prajnyanetbjp@gmail.com 01/03/2017
56 3502130 5171979 MALLAPPA BHAIRAMATTI 1143mallu@gmail.com 01/03/2017
57 3502507 5173455 BASAVARAJ ceojewargi@gmail.com 01/03/2017
58 3501238 5171634 BHARATH L bharulgowda@gmail.com 01/03/2017
59 3501697 5170598 CHANNAKESHAVA S A ckeshava6595@gmail.com 01/03/2017
60 3500615 5170913 DASTAGEER NADAF dastageer.nadaf96@gmail.com 01/03/2017
61 3502371 5171754 SHIVAKUMARA Y L ylshivakumar@gmail.com 01/03/2017
62 3502284 5170651 SHAMASHODDIN I SONNADA netpanduranga@gmail.com 01/03/2017
63 3503033 5173683 SANGAPPA SORAPUR mlcbijapur@gmail.com 01/03/2017
64 3501537 5170908 BHUVANESH N M bhuvaneshnm1993@gmail.com 01/03/2017
65 3501687 5172697 PARAMESHWARAPPA H santhoshcybercenter@gmail.com 01/03/2017
66 3501601 5172854 YATHEESHA R S yatheeshkumbar@gmail.com 01/03/2017
67 3502703 5172477 PREMAKUMARA  S M premips1991@gmail.com 02/03/2017
68 3502508 5170725 KHASIMSAB ceojewargi@gmail.com 02/03/2017
69 3503679 5173226 SHRIKANTH MANGALAPPA GOUDAR goudar.shri@gmail.com 02/03/2017
70 3500588 5172521 UMESH M E muralisairam7@gmail.com 02/03/2017
71 3500380 5171245 PRATHAPA S haleshappa.1783@gmail.com 02/03/2017
72 3501334 5171795 PRADEEPA A svpgmt@gmail.com 02/03/2017
73 3501479 5172250 ANUKUMARA G S  SLNCYBERSPOT@GMAIL.COM 02/03/2017
74 3501603 5170732 SATHISHA M C sathishmc92@gmail.com 02/03/2017
75 3503776 5172136 PRAKASH M prakashgundu66@gmail.com 02/03/2017
76 3502407 5170419 SADDAMHUSEN HAJIMATTI vittal.copa@gmail.com 02/03/2017
77 3501842 5171237 PRASHANT SHANKAR TUNGAL prashanttungal5@gmail.com 02/03/2017
78 3502923 5173175 SHIVANNA T shivutdhoni@gmail.com 02/03/2017
79 3500060 5172220 GOPI K H manjunathtelkar@gmail.com 02/03/2017
80 3501620 5172264 GURURAJ MUNJI Gururajmunji786@gmail.com 02/03/2017
81 3502308 5172682 BELLANASIDDA PUJARI ssonakanlli@gmail.com 02/03/2017
82 3501383 5172894 SHIVA KUMAR H S shivakumarhs830@gmail.com 02/03/2017
83 3501632 5171508 HANAMANT WADDAR p.beeresh@gmail.com 02/03/2017
84 3503696 5172432 RAGHAVENDRA C K habeeb3786@gmail.com 02/03/2017
85 3502785 5173582 HARISHNAIK M R harijyothi94@gmail.com 02/03/2017
86 3500261 5172464 VASANTHAKUMARA G S  vasanthganjalagudu@gmail.com 02/03/2017
87 3500123 5173639 DEVARAYA BALACHANDRA HUGAR devubhugar@gmail.com 02/03/2017
88 3503197 5171932 YALLAPPA GOBBARDAVAR bcsjkd@gmail.com 02/03/2017
89 3501536 5170951 RAVISHANKARA K R ravishankarkr984@gmail.com 02/03/2017
90 3500296 5170206 SHRIDHARA M C hassannetway@gmail.com 02/03/2017
91 3501732 5171402 MADHU B S madhu1983123@gmail.com 02/03/2017
92 3501458 5171429 GEORGE PRAKASH prakashgadenahally@gmail.com 02/03/2017
93 3501708 5173463 PARAMESHA D paramesh7167@gmail.com 02/03/2017
94 3500157 5171787 SHADAKSHARAIAH C S shadaks46@gmail.com 02/03/2017
95 3501402 5173460 GIRISHA S T sarigirisuprisanju@gmail.com 02/03/2017
96 3501675 5173663 RAJAKUMAR RAMANNA AJANAL chavadakerpraveen@gmail.com 02/03/2017